Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om tekniske spesfikasjoner for interoperabilitet for delsystemet drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog vedtatt i henhold til artikkel 6, stk. 1, i rådsdirektiv 96/48/EF, og om opphevelse av Kommisjonsvedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002

Commission Decision 2008/231 of 1 February 2008 concerning the technical specification of interoperability relating to the operation subsystem of the trans-European high-speed rail system adopted referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC and repealing Commission Decision 2002/734/EC of 30 May 2002

Siste nytt

Oppdatering av EØS-notat 13.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Kommisjonens vedtak 2008/231/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet trafikkstyring og drift i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystemet (heretter omtalt som TSIen). Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 1. februar 2008 og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Vedtaket gjelder bare for trafikkstyring og drift av høyhastighetsmateriell på høyhastighetsbaner. Det er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Vedtak 2002/734/EF etablerte den første TSIen på området. Vedtak 2008/231/EF opphever vedtak 2002/734/EF.

Bakgrunn og formål
Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak innenfor delsystemet trafikkstyring og drift for å oppnå bedre samtrafikkevne på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. Pga teknisk utvikling og erfaringer fra den første TSIen på området ble den revidert, og nye spesifikasjoner er dermed fastsatt i TSIen som beskrives her. Det er fortsatt flere deler av delsystemet som ikke er spesifisert, såkalte «open points». Disse pågår det arbeid med å spesifisere nærmere, og spesifikasjonene vil kunne gis i et senere vedtak av Kommisjonen.

Sammendrag av innhold
Vedtakets artikkel 1 fastslår at TSIen heretter skal gjelde, og den tekniske spesifikasjonen utgjør vedlegget til vedtaket. TSIen får anvendelse på delsystemet trafikkstyring og drift av høyhastighetsmateriell på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet som definert i vedlegg I til direktiv 96/48/EF. Kommisjonsvedtak 2008/232/EF om tekniske spesifikasjoner for rullende materiell på høyhastighetsnettet omfatter rullende materiell med maksimumshastighet høyere enn 190 km/t (TSI HS RST, se eget EØS-notat). TSIen får anvendelse bare for rullende materiell som faller inn under nevnte TSI og som skal gå på høyhastighetsbaner.

De tekniske nasjonale reglene og prosedyrene som gjelder der TSIen har «open points» skal meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 2.

Etter artikkel 3 skal medlemsstatene meddele Kommisjonen hvilke bilaterale eller multilaterale avtaler som er inngått med tanke på samtrafikk.

Artikkel 4 krever at medlemsstatene skal sette opp en gjennomføringsplan i samsvar med kriteriene som er satt opp i kapittel 7 i TSIen innen 1. september 2009. Denne gjennomføringsplanen skal sendes til de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen.

Artikkel 5 slår fast at vedtak 2002/734/EF oppheves etter at TSIen trer i kraft. Vedtaket gjelder i følge artikkel 6 fra 1. september 2008.

Merknader

Endringer i norsk regelverk
Direktiv 96/48/EF som endret ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Vedtak 2002/734/EF er implementert ved forskrift 17. mars 2003 nr. 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

Statens jernbanetilsyn fastsatte 5.12.2008 ny forskrift som gjennomfører vedtaket og TSIen, samtidig som dagjeldende forskrift ble endret tilsvarende.

Sakkyndige instansers merknader
Med utgangspunkt i at dette er en TSI for høyhastighetsjernbane, med svært begrenset virkning for norsk jernbane og norsk regelverk, sendte Statens jernbanetilsyn TSIen til orientering til de sentrale norske jernbaneaktører, og anmodet om at eventuelle merknader blir fremsatt snarest dersom det skulle være noen, særlig dersom TSIen kan få betydning for driften på det konvensjonelle jernbanenettet. Tilsynet har ikke mottatt noen merknader til TSIen, og antar dermed at den ikke vil få noen vesentlig betydning for norske jernbanevirksomheter i overskuelig fremtid.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det finnes pr. i dag ingen høyhastighetsjernbanenett i Norge, og det finnes ingen norske regler om trafikkstyring og drift for høyhastighetsbaner. TSIen som sådan utløser ikke noen investeringsbehov i Norge, den vil heller ikke ha noen direkte operasjonelle virkninger for norsk jernbane. Implementering av TSIen i norsk rett vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn.

Vurdering av behovet for tilpasningstekst
Det ble ikke avdekket noen forhold som tilsa at det var behov for en norsk tilpasningstekst til denne TSIen i forbindelse med at den ble tatt inn i EØS-avtalen.

Konklusjon
Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er gjennomført ved forskrift 5. desember 2008 nr. 1310 om gjennomføring av vedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet « drift » i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF, og om oppheving av vedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002. Forskriften er vedtatt i medhold av jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Status
Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 21. februar 2008, og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Det trådte i kraft 1. september 2008.

Ved EØS-komiteens beslutning 129/2008 ble rettsakten tatt inn i EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag forskrift som gjennomfører vedtaket. Vedtaket er dermed å anse som norsk forskrift fra samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 10-13
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2008
Anvendes fra i Norge
05.12.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0231
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro