Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/995 av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2012/75/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem

Commission Regulation (EU) 2015/995 of 8 June 2015 amending Decision 2012/757/EU concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the rail system in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen reviderer kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 14. november 2012 som endret ved beslutning 2013/710/EU, vedrørende en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet "drift og trafikkstyring" i det europeiske jernbanesystemet. Bestemmelsene i revidert TSI-OPE ble godkjent av RISC- komiteen 6. november 2014. Revisjonen har omfattet både endring av struktur og presisering av eksisterende bestemmelser, samt utarbeidelse av nye felles operasjonelle bestemmelser. Nye operasjonelle bestemmelser er tatt inn i vedlegg B. Bestemmelsene for personell om bord i tog i punkt 4.6 og 4.7 med tilhørende vedlegg F og G som gjelder krav til helse og opplæring er revidert med hensyn på struktur, og noe av innholdet er tatt ut for å fjerne dobbeltreguleringer i EU lovgivningen. I vedlegg C om kommunikasjonsprinsipper og i vedlegg D om informasjon som infrastrukturforvalter skal gi til jernbaneforetak er det ryddet i struktur og nummerering. Vedlegg A om bestemmelser vedrørende ERTMS er vedtatt som en ny versjon 4, blant annet som en konsekvens av at bestemmelser er overført til vedlegg B. Bestemmelsen i 4.2.2.6 om bremseevne og tilhørende vedlegg T er oppdatert for å være i samsvar med ansvarsforholdene i sikkerhetsdirektivet. Nummereringen av vedleggene er også oppdatert.

TSIen vil utgjøre vedlegg I til kommisjonsbeslutningen. Som angitt i vedlegg II til samtrafikkdirektivet, er drift og trafikkstyring et funksjonelt delsystem som skal innarbeides i jernbanevirksomhetenes sikkerhetsstyringssystem, og der samsvar med spesifikasjonene verifiseres av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i forbindelse med tildeling og fornyelse av sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger. Dette skjer i henhold til de nasjonale gjennomføringsplanene og etter prinsippene i kapittel 6 i TSIen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 3. november 2015 nr. 1276 som endrer forskrift av 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet. Forskriften om endring av forskrift er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd. Enkelte nye bestemmelser i vedlegg B og endret bestemmelse i punkt 4.2.2.6.2 om utarbeidelse av bestemmelser om bremseevne er ikke i samsvar med eksisterende bestemmelser i norsk lovgiving. Gjennomføringsplanen for TSI OPE må, i henhold til ny kommisjonsforordning artikkel 3d, oppdateres for å ta høyde for en innføring av de nye bestemmelsene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av kommisjonsforordningen medfører noe ressursbruk for det offentlige ved at gjennomføringsplanen og regelverket må oppdateres. Enkelte av de nye bestemmelsene i vedlegg B som avviker fra norsk regelverk krever at Jernbaneverket må foreta en risikovurdering. De aktuelle bestemmelsene i vedlegg B det må foretas risikovurdering for er bestemmelser som får anvendelse ved feil og uregelmessigheter, og bestemmelsene omhandler hvordan feil håndteres i de manuelle prosedyrene. Flere av endringene gjør at strukturen er bedre og reglene tydeligere, slik at effekten av endringen vil være positiv.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring. Rettsakten har vært behandlet i SU Transport og er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Kommisjonsforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 3. november 2015 nr. 1276.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.11.2015
Anvendes fra i Norge
03.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0995
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro