Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/783 av 12. juni 2020 om endring av kommisjonsbeslutning 2012/757/EU med hensyn til å tilpasse hyppigheten av periodiske medisinske undersøkelser av jernbanepersonell som utfører sikkerhetskritiske oppgaver med unntak av lokomotivførere som følge av covid-19-pandemien

Commission Implementing Decision (EU) 2020/783 of 12 June 2020 amending Commission Decision 2012/757/EU as regards measures to adapt the frequency of periodic medical examination of railway staff undertaking safety-critical tasks other than train drivers due to the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne har underrettet Kommissionen om vanskeligheder med at forny certifikater eller godkendelser for personale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, ud over lokomotivførere som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien.

(2) Som følge af disse foranstaltninger var det ikke muligt at overholde den hyppighed af periodiske helbredsundersøgelser af jernbanepersonale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, ud over lokomotivførere, som er fastsat i punkt 4.7.2.2.1 i bilag I til Kommissionens afgørelse 2012/757/EU. For at sikre driftens kontinuitet bør der bevilliges en yderligere periode på seks måneder til at gennemføre undersøgelserne. Dette bør ikke berøre supplerende helbredsundersøgelser eller hyppigere undersøgelser, hvis den ansattes helbredstilstand kræver det.

(3) Afgørelse 2012/757/EU bør derfor ændres.

(4) Siden den 1. marts 2020 har personale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, muligvis ikke været i stand til at overholde hyppigheden af periodiske helbredsundersøgelser på grund af covid-19-pandemien. For at undgå retsusikkerhed bør forlængelsen af den periode, inden for hvilken de periodiske helbredsundersøgelser skal gennemføres, derfor gælde fra den 1. marts 2020.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(6) For at sikre, at foranstaltningerne i denne afgørelse er effektive, bør afgørelsen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
12.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet