Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/783 av 12. juni 2020 om endring av beslutning 2012/757/EU med hensyn til tiltak for å tilpasse hyppigheten av periodisk medisinsk undersøkelse av jernbanepersonell som utfører andre sikkerhetskritiske oppgaver enn lokførere på grunn av COVID-19-pandemien

Commission Implementing Decision (EU) 2020/783 of 12 June 2020 amending Decision 2012/757/EU as regards measures to adapt the frequency of periodic medical examination of railway staff undertaking safety-critical tasks other than train drivers due to the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2020)

Sammendrag av innhold
På grunn av tiltak som følge av COVID-19-pandemien, har flere av EUs medlemsland opplevd vanskeligheter med å få fornyet visse sertifikater eller lisenser for personell som utfører sikkerhetskritiske oppgaver, og som ikke er lokomotivførere. COVID-19-tiltakene har medført at det ikke har vært mulig å foreta periodiske helseundersøkelser for slikt personell etter intervallene som følger av kommisjonsbeslutning 2012/757/EU punkt 4.7.2.2.1. Punkt 4.7.2.2.1 i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU blir derfor endret gjennom denne beslutningen.

Endringen innebærer at det blir gitt en utsatt frist på seks måneder for å gjennomføre periodiske helseundersøkelser. Dette gjelder for alle periodiske helseundersøkelser som skulle ha vært gjennomført mellom 1. mars og 31. august 2020. Endringen berører ikke gjennomføringen av hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det, med mindre medlemslandet bestemmer noe annet. Endringen berører heller ikke gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til punkt 4.7.2.2.3 i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU.

Norsk lovgivning på området
Forskrift nr. 721 av 12. juni 2019 om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av kommisjonsbeslutningen krever ingen endringer i lover eller forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen har ikke vært på høring

Vurdering
Statens jernbanetilsyn anser at beslutningen skaper en mer fleksibel løsning for de krav som finnes for periodiske helseundersøkelser for jernbanepersonell i lys av Covid-19, som ikke går på bekostning av sikkerhet eller helsen til jernbanepersonell. Tilsynet finner at beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. juni 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
12.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet