Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/778 av 12. juni 2020 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/778 of 12 June 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/773 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2) For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 udsættes til den 31. oktober 2020.

(3) Som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien kunne aktiviteterne vedrørende udfasningen af nationale forskrifter om slutsignalet på et godstog ikke udføres som planlagt. Medlemsstaterne bør have yderligere tre måneder til at indgive en rapport til Kommissionen om deres anvendelse af reflekterende plader som omhandlet i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773. Fristen for revision af specifikationerne med henblik på harmonisering af kravene til slutsignalet på et godstog i hele Unionen bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(4) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(6) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet