Direktivet om skipsutstyr (endring)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/26/EF av 6. april 2009 som endrer rådsdirektiv 96/98/EF om utstyr på skip

Commission Directive 2009/26/EC of 6 April 2009 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/26/EF fastsetter den 5. endringen av direktiv 96/98 om skipsutstyr. Endringene skjer på bakgrunn av nye eller endrede internasjonale standarder som får anvendelse for godkjenning av utstyr som plasseres om bord på medlemsstatenes skip.

I Kommisjonsdirektiv 2009/26/EF er det inntatt nye materielle krav vedrørende godkjenning av utstyr som skal markedsføres og anbringes om bord i medlemsstatenes skip. De nye materielle kravene følger av endringer og tillegg i internasjonale konvensjoner og tilhørende testing- og prøvingsstandarder siden tidspunktet for sist gang Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr ble endret (30. juni 2008).

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og de europeiske standardiserings­organisasjonene (IEC, ITU) har fastsatt standarder, inkludert detaljerte testing- og utprøvingsstandarder for en rekke av produktene som er tatt inn i vedlegg A.2 til skipsutstyrsdirektivet (A.2. er for utstyr det ennå ikke finnes detaljerte internasjonale standarder for). Det er også utarbeidet testing- og utprøvingsstandarder for utstyr som ikke er inntatt i vedlegg A.2 til skipsutstyrsdirektivet. Utstyr som det nå derfor foreligger relevante testing- og utprøvingsstandarder for, er følgelig tatt inn i vedlegg A.1 eller flyttet fra vedlegg A.2 til A.1.

De vesentligste endringene som følger av direktiv 2009/26/EF gjelder oppdaterte og nye referanser til de relevante (IMO) konvensjonene og tilhørende instrumenter samt testing- og prøvingsstandarder som kommer til anvendelse i forbindelse med godkjenning av utstyr som plasseres i markedet med tanke på anbringelse og installasjon om bord på medlemstatenes skip.

Totalt er det i tillegg til eksisterende produktene i vedlegg A.1, tatt inn 14 produkter fra vedlegg A.2. 4 er nye produkter som det nå foreligger internasjonale standarder for testing og godkjenningskrav for.

Sakkyndige instansers merknader
Endringene som er inntatt i direktiv 2009/26/EF er gjennomgått og godkjent av Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av hav forurensning (COSS).

Vurdering
Basisrettsakt 96/98/EF er gjennomført ved forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften) som er gjeldende norsk rett vedrørende krav til godkjenning av produkter som skal anbringes om bord i norske skip hvor det er krav til internasjonale og nasjonale sertifikater. Endringsdirektiv 2009/26/EF gjelder endringer som følger av folkeretten som Norge er forpliktet til gjennomføre som konvesjonspart til SOLAS og MARPOL (den internasjonale sjøfartsorganisasjonen). Direktivet krever derfor ingen ytterligere endringer i norsk rett.

Det får ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge.

Direktiv 2009/26/EF har EØS relevant tekst og endringene kan aksepteres av Norge.

Status
Direktiv 2009/26/EF ble vedtatt av kommisjonen den 6. april 2009 etter forutgående konsultasjoner med medlemsstatene. Direktiv 2009/26/EF ble sendt på begrenset høring til Tekniske kontroll organ og hovedorganisasjoner den 3. juli 2009.

Sjøfartsdirektoratet mottok ingen kommentarer mht. endringer inntatt i direktiv 2009/26/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.04.2009
Gjennomføringsfrist i EU
06.04.2010
Anvendelsesdato i EU
06.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 194-245
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.01.2012
Anvendes fra i Norge
09.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro