Direktivet om målenheter: kodifiseringsforslag (2010, trukket)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter (kodifisering)

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket av Kommisjonen 07.03.2015

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2011)

Sammendrag av innhold
KOM(2010)507 er en kodifisering av direktiv 80/181/EØF med endringer. Direktiv 80/181/EØF omhandler medlemsstatenes regler om målenheter. Kommisjonsforslaget endrer ikke innholdet i de rettsaktene som kodifiseres, men er bare en sammenskriving av rettsaktene.

Merknader
Direktiv 80/181/EØF med endringer, som kodifiseres i forslaget, er implementert i forskrift om målenheter og måling.

Sakkyndige instansers merknader
Justervesenet har vurdert forslaget og har ingen merknader til kodifiseringen. Behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Forslaget medfører ingen innholdsmessige endringer og forskrift om målenheter og måling antas å være i samsvar med forslaget.

Status
KOM(2010)507 ble førstegangsbehandlet i Europaparlamentet 11/5-2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet