Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2009)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/3/EF av 11. mars 2009 om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter

Directive 2009/3/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

Siste nytt

EØS-komitevedtak 20.5.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2011)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer direktiv 80/181/EØF. Direktivet innebærer en mulighet for anvendelse av supplerende angivelser av målenheter på ubestemt tid. Direktivet åpner for at det ikke er nødvendig at Det Forente Kongerike (UK) og Irland opphører med lokale unntak for "pint", "mile"og "troy ounce".

Merknader
Direktiv 80/181/EØF med endringer er implementert i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært til vurdering av Justervesenet, som finner det relevant og akseptabelt for Norge.

Vurdering
Direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Forskrift om målenheter og måling anses å være i samsvar med direktivet.

Status
Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning den 20/5-2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 357-360
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro