Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1985)

Tittel

Rådsdirektiv 85/1/EØF av 18. desember 1984 om endring av direktiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter

Council Directive 85/1/EEC of 18 December 1984 amending Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

På internasjonalt plan er definisjonen av SI-lengdeenheten blitt endret av den 17. Generalkonferanse for vekt og mål (CGPM), og det er nødvendig å bruke denne nye definisjon på fellesskapsplan .

Verdens helseorganisasjon har i en rekommendasjon av 22. mai 1981 anmodet om at enheten millimeter kvikksølvsøyle beholdes ved siden av enheten kilopascal til måling av blodtrykk og trykket i andre kroppsvæsker. Fellesskapet bør vedta denne løsningen.

Barn er en alminnelig brukt enhet ved måling av virkningstverrsnittet ved kjernereaksjoner. Erfaring har vist at denne spesifikke enhet vanskelig lar seg erstatte av en SI-enhet. Det er derfor nødvendig å tillate den brukt på det kjernefysiske område.

Direktiv 80/181/EØF [EFT nr. L 39 av 15.2.1980, s. 40.] bør følgelig endres i samsvar med dette

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.1984
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1985
Anvendelsesdato i EU
01.07.1985

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet