Direktivet om måleenheter (1980)

Tittel

Rådsdirektiv 80/181/EØF av 20. desember 1979 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om måleenheter og om oppheving av direktiv 71/354/EØF

Council Directive 80/181/EEC of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement and on the repeal of Directive 71/354/EEC

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

Maaleenheder er noedvendige ved anvendelse af ethvert maaleinstrument til at udtrykke enhver foretaget maaling og enhver stoerrelsesangivelse ; maaleenheder anvendes inden for de fleste af menneskets virkefelter ; det er noedvendigt at sikre den stoerst mulige utvetydighed med hensyn til deres anvendelse ; det er derfor noedvendigt at udstede regler for deres anvendelse i Faellesskabet inden for det oekonomiske samkvem , det offentlige sundhedsvaesen , i forbindelse med den offentlige sikkerhed samt med foranstaltninger af administrativt art ;

inden for den internationale transport findes der imidlertid internationale oekonomiske og aftaler , som har bindende virkning for Faellesskabet eller medlemsstaterne ; disse konventioner og aftaler maa overholdes ;

i medlemsstaternes lovgivning er anvendelsen af maaleenheder fastlagt gennem bestemmelser , der er forskellige fra den ene medlemsstat til den * en , hvilket udgoer en hindring for samhandelen ; derfor er en harmonisering af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser pakraevet for at fjerne disse hindringer ;

maaleenhederne er genstand for internationale resolutioner truffet af Generalkonferencen for Maal og Vaegt ( CGPM ) , der er oprettet ved den i Paris den 20 . maj 1875 undertegnede meterkonvention , som alle medlemsstaterne har tilsluttet sig ; disse resolutioner har foert til indfoerelsen af " Det internationale system for Maaleenheder " ( SI ) ;

den 18 . oktober 1971 vedtog Raadet direktiv 71/354/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning for gennem indfoerelse paa faellesskabsplan af det internationale enhedssystem at fjerne hindringerne for samhandelen ; direktiv 71/354/EOEF blev aendret ved tiltraedelsesakten og ved direktiv 76/770/EOEF ;

disse faellesskabsbestemmelser har ikke fjernet alle hindringer paa dette omraade ; i henhold til direktiv 76/770/EOEF skal situationen for de maaleenheder , betegnelser og symboler , der er anfoert i kapitel D i bilaget til naevnte direktiv , gennemgaas inden den 31 . december 1979 ; det har endvidere vist sig noedvendigt at tage situationen for visse andre maaleenheder op til fornyet overvejelse ;

for at undgaa betydelige vanskeligheder er det noedvendigt at fastsaette en overgangsperiode med henblik paa at afskaffe de maaleenheder , som ikke er forenelige med det internationale system ; det er imidlertid noedvendigt at tillade de medlemsstater , der maatte oenske det , hurtigst muligt paa deres omraade at gennemfoere bestemmelserne i kapitel I i bilaget ; det er derfor noedvendigt paa faellesskabsplan at begraense denne overgangsperiode , samtidig med at det tillades medlemsstaterne at undlade at udnytte denne overgangsperiode fuldt ud ;

under overgangsperioden er det noedvendigt , at der hersker klarhed med hensyn til anvendelsen af maaleenheder i samhandelen mellem medlemsstaterne , isaer for at beskytte forbrugerne ; den forpligtelse , der paalaegges medlemsstaterne til at acceptere anvendelse af supplerende angivelser paa varer og udstyr importeret fra de andre medlemsstater i denne overgangsperiode , synes velegnet til dette formaal ;

systematisk anvendelse af en sadan loesning for alle maleinstrumenter , og blandt andet for medicinske instrumenter , er imidlertid ikke noedvendigvis oenskelig ; medlemsstaterne boer derfor paa deres omraade kunne kraeve , at maleinstrumenterne er forsynet med stoerrelsesangivelser i en enkelt forskriftsmaessig maaleenhed ;

dette direktiv beroerer ikke den fortsatte fremstilling af varer , der allerede er pa markedet ; det vedroerer imidlertid markedsfoering og anvendelse af varer og udstyr , der er forsynet med stoerrelsesangivelser i maaleenheder , som ikke laengere er forskriftsmaessige , og som er noedvendige ved supplering eller udskiftning af loesdele eller dele af varer , udstyr og maaleinstrumenter , der allerede er paa markedet ; det er derfor noedvendigt , at medlemsstaterne tillader markedsfoering og anvendelse af saadanne varer og udstyr til supplering eller udskiftning , selv om de er forsynet med stoerrelsesangivelser i maaleenheder , der ikke laengere er forskriftsmaessige , saaledes at varer , udstyr eller maaleinstrumenter , der allerede er paa markedet , fortsat kan anvendes ;

Den internationale Standardiseringsorganisation ( ISO ) vedtog den 1 . marts 1974 en international standard vedroerende gengivelse af SI-enheder og andre enheder til anvendelse i systemer med begraensede tegnsaet ; foelgelig boer Faellesskabet vedtage loesninger , som allerede er godkendt paa bredere internationalt plan i ISO-standard 2955 af 1 . marts 1974 ;

faellesskabsbestemmelserne vedroerende maaleenheder findes spredt i flere faellesskabstekster ; da spoergsmaalet om maaleenheder er af stor betydning , er det noedvendigt at kunne henvise til en enkelt faellesskabstekst ; dette direktiv indeholder derfor samtlige faellesskabsbestemmelser paa dette omraade , hvorfor direktiv 71/354/EOEF boer ophaeves -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.1979
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1981
Anvendelsesdato i EU
01.10.1981

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett