Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 199/2009 av 13. mars 2009 om et overgangstiltak med hensyn på unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 angående direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner

Commission Regulation (EC) No 199/2009 of 13 March 2009 laying down a transitional measure derogating from Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council, as regards direct supply of small quantities of fresh meat derived from flocks of broilers and turkeys

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.1.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører et unntak fra forordning (EF) nr. 2160/2003 om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoff artikkel 1 nr. 2. Artikkel 1 nr. 2 krever at primærprodusenter foretar prøvetaking for kartlegging og kontroll av salmonella. Visse typer primærproduksjon er unntatt fra kravet om kartlegging og kontroll av salmonella. Artikkel 1 nr.3 litra b) unntar direkte levering fra produsenter av små mengder primærprodukter til den endelige forbruker eller til lokal detaljist. Intensjonen med dette unntaket var at produsenter som leverer små mengder ferskt kjøtt direkte til endelig forbruker eller til lokal detaljist også skulle være omfattet av dette unntaket. Bakgrunnen for dette er at slik prøvetaking vil være vanskelig å gjennomføre for disse primærprodusentene. Hygienepakkens definisjon av primærprodukt (råvare) favner imidlertid ikke ferskt kjøtt. Siden hygienepakkens definisjoner må legges til grunn, innføres ved forordning (EF) nr. 199/2009 en overgangsordning slik at produsenter som leverer små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekylling og kalkun direkte til endelig forbruker eller til lokal detaljist er unntatt fra kravet om kartlegging og kontroll av salmonella. Overgangsperioden er satt til 3 år.

Merknader
Rettsakten er en forordning, og skal etter EØS-avtalen artikkel 7 litra a) gjennomføres "som sådan".

Forordning (EF) nr. 199/2009 er hjemlet i forordning (EF) nr. 2160/2003. Forordning (EF) nr. 2160/2003 er gjennomført i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff (forskrift om forordning mot salmonella). Den naturlige løsning for gjennomføring av forordning (EF) nr. 199/2009 vil være å ta inn en gjennomføringsbestemmelse i denne forskriften.

I forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (forordning om kontroll med Salmonella i fjørfe) er det fastsatt nasjonale regler om krav til og unntak fra overvåkning og kontroll med salmonella. Ordet "primærprodukt" i § 2 tredje ledd andre strekpunkt bør endres til "råvarer og ferskt kjøtt", slik at ordlyden samsvarer med forordning (EF) nr. 199/2009 og med definisjonen i hygienepakken.

Endringene vil ikke medføre realitetsendringer i norsk rett. De vil kun være av teknisk art. Mattilsynet finner det derfor "åpenbart unødvendig" å høre disse endringsforskriftene, jf forvaltningsloven § 37 fjerde ledd litra c).

Økonomiske eller administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge, i og med at dette oppfattes som en presisering av intensjonen med forordning (EF) nr. 2160/2003, og begrepet "primærprodukt" i forskrift om forordning mot Salmonella i praksis er tolket slik at det omfatter små mengder ferskt kjøtt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon på skriftlig prosedyre, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft 3. april 2009 i EU. Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2009
Anvendelsesdato i EU
03.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 81-82
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2010
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0199
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro