Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1121 av 29. juli 2020 om innsamling og deling av brukerstatistikk og -tilbakemeldinger om den felles digitale portalen for informasjon om det indre marked i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1121 of 29 July 2020 on the collection and sharing of user statistics and feedback on the services of the single digital gateway in accordance with Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det følger af artikel 24 i forordning (EU) 2018/1724, at medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen skal sikre, at der indsamles statistikker i forbindelse med brugerbesøg på den fælles digitale portal, som blev oprettet i medfør af artikel 2, stk. 1, i nævnte forordning (»portalen«), og på de websider, som portalen linker til. Det følger ligeledes, at kompetente myndigheder, udbydere af bistands- og problemløsningstjenester (jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1724 og Kommissionen skal indsamle og i aggregeret form udveksle antallet og oprindelsen af samt emnet for anmodninger om bistands- og problemløsningstjenester sammen med deres responstid.

(2) Det følger af artikel 25 i forordning (EU) 2018/1724, at Kommissionen skal stille et redskab til rådighed for brugerne af portalen, så de anonymt kan fremsætte bemærkninger om kvaliteten og tilgængeligheden af de tjenester, der leveres via portalen, af de oplysninger, der gøres tilgængelige deri, og af den fælles brugergrænseflade. Det følger ligeledes, at Kommissionen skal sikre, at brugerne har adgang til dette redskab via alle de websider, som indgår i portalen. Samme forpligtelse gælder tillige for de kompetente myndigheder, medmindre de allerede har indført et andet brugerfeedbackredskab med tilsvarende funktionaliteter på deres websider.

(3) Metoden og reglerne for indsamling og udveksling af brugerstatistik og -feedback kombineres i én enkelt gennemførelsesretsakt, fordi de pågældende data skal indsamles og gøres tilgængelige via et fælles dashboard og et fælles dataregister. Dataene vil blive kombineret og anvendt af de nationale koordinatorer og Kommissionen til at overvåge, hvorvidt de tjenester, der leveres via portalen, opfylder kvalitetskriterierne, og til at forbedre den fælles digitale portals funktionalitet.

(4) For at indsamle brugerstatistik og -feedback, som er sammenlignelig og anvendelig til de formål, der er anført i forordning (EU) 2018/1724, og for at gøre det muligt at henføre dataene til den tilknyttede tjeneste, er det nødvendigt at angive, hvilke kontekstdata der skal gøres tilgængelige sammen med brugerstatistikken og -feedbacken. Disse kontekstdata bør omfatte den pågældende websides URL samt oplysninger om sidens indhold. Tjenesteudbydere bør medtage disse oplysninger i form af datamærker i websidernes metadata eller indsætte oplysningerne direkte i linkfortegnelsen. Kommissionen bør benytte et redskab til automatiseret indsamling af datamærker fra websiden. Med henblik herpå bør datamærkerne struktureres og formateres på en måde, som redskabet kan aflæse.

(5) For at muliggøre indsamling af brugerstatistik vedrørende brugernes besøg på de websider, der kan tilgås via portalen, jf. artikel 24 i forordning (EU) 2018/1724, bør denne statistik indsamles automatisk via webdataanalyseværktøjer og automatisk og regelmæssigt indberettes til et fælles dataregister.

(6) I tilfælde, hvor der er behov for yderligere tekniske præciseringer for at sikre interoperabilitet mellem de nationale IKT-løsninger og de fælles it-værktøjer, bør Kommissionen foretage sådanne præciseringer i samråd med portalkoordineringsgruppen. De særlige operationelle foranstaltninger, der er nødvendige for indsamling og indberetning af data fra bistands- og problemløsningstjenester, samt de uddybende spørgsmål bør drøftes af portalkoordineringsgruppen.

(7) Ved forordning (EU) 2018/1724 er der fastsat en senere frist den 12. december 2023 for digitalisering af de procedurer, der er anført i bilag II til nævnte forordning. Inden den 12. december 2023 bør brugerstatistik og -feedback vedrørende sådanne procedurer således kun indsamles i forbindelse med websider, hvor forklaringen til en procedure offentliggøres.

(8) Ved forordning (EU) 2018/1724 er der fastsat en senere frist den 12. december 2022 for de kommunale myndigheders tilvejebringelse af oplysninger, forklaringer og vejledninger. Inden den 12. december 2022 bør kravene i nævnte forordning kun finde anvendelse på kommunale websider, der er tilføjet til linkfortegnelsen forud for denne frist.

(9) Under hensyntagen til de forskellige sagsbehandlingssystemer, der benyttes, bør der gives mulighed for både automatisk og manuel indsamling af de statistiske kategorier, der er omhandlet i artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1724.

(10) Den fælles digitale portal har til formål at gøre det lettere for borgere og virksomheder at udøve deres rettigheder på det indre marked ved at give brugervenlig adgang til oplysninger om, hvilke rettigheder og regler der gælder for grænseoverskridende aktiviteter. For at forstå de grænseoverskridende brugeres særlige behov og interesser bør der indsamles statistik vedrørende disse brugeres anvendelse af de tjenester, der leveres via portalen, såsom statistik om de lande, hvorfra brugerne besøger portalens websider, og om antallet af grænseoverskridende brugere, der benytter portalen til bistand og problemløsning.

(11) Udbydere af bistands- og problemløsningstjenester som defineret i denne forordning bør registrere antallet af anmodninger, der vedrører de rettigheder, forpligtelser, regler og procedurer, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning, og som finder anvendelse på brugere, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, på de informationsområder, der er anført i bilag I til forordning (EU) 2018/1724. Hvis en bistands- eller problemløsningstjeneste modtager anmodninger, der falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/1724, bør den så vidt muligt sondre mellem sådanne anmodninger og anmodninger vedrørende de områder, der er omfattet af nævnte forordning.

(12) Hvis bistands- og problemløsningstjenesterne allerede foretager indsamling af statistik på grundlag af eksisterende EU-ret eller efter overenskomst med Kommissionen, bør udbyderne af bistands- og problemløsningstjenester eller netadministratoren sikre, at også statistik, der skal være omfattet i henhold til forordning (EU) 2018/1724, indsamles og overføres til det fælles dataregister.

(13) Tjenesteudbyderne bør give brugerne mulighed for at afgive feedback på alle de websider, der indgår i portalen, uanset om brugerne har fået adgang til disse sider via den fælles brugergrænseflade, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1724, eller via en webportal eller en søgemaskine.

(14) For at sikre, at feedbacken er sammenlignelig, er der behov for fælles regler for indsendelse af brugerfeedback om de tjenester, der leveres via portalen, til det fælles dataregister. Derudover bør tjenesteudbyderne enten kortlægge og sammenholde de besvarelser på spørgsmål og karaktergivning, der anvendes i deres egne brugerfeedbackredskaber, med dem i det fælles brugerfeedbackredskab eller ved behov tilpasse deres spørgsmål og karaktergivningssystem. Tjenesteudbyderne bør ikke være forpligtet til at medtage et link til spørgeundersøgelsen med uddybende spørgsmål, såfremt deres alternative brugerfeedbackredskaber allerede indeholder lignende spørgsmål. I sådanne tilfælde bør de også kortlægge og tilpasse disse spørgsmål til den uddybende spørgeundersøgelse, der indgår i det fælles brugerfeedbackredskab.

(15) Brugerne bør kunne afgive feedback om brugervenligheden af oplysningerne om procedurer og om, hvor nemt det er at anvende onlineprocedurer, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2018/1724, og den fælles brugergrænseflade, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i nævnte forordning. Tjenesteudbyderne bør selv kunne vælge, hvor og hvornår de ønsker at opfordre brugere af procedurer til at afgive feedback. De kan eventuelt vælge at indsætte et link til et feedbackredskab på en webside, hvorfra proceduren kan iværksættes, i bekræftelsen af modtagelse af ansøgningen, i resultatet af en procedure, hvis dette vises til brugerne umiddelbart efter indgivelsen af anmodningen, eller på websiden med onlineoplysninger om proceduren. Hvis der på én og samme webside findes to opfordringer til at afgive feedback (én vedrørende procedurens kvalitet og tilgængelighed og en anden vedrørende oplysninger om den pågældende procedure) bør formålet med at afgive feedback om begge spørgsmål klart forklares for at undgå at forvirre brugeren.

(16) I tilfælde af de bistands- og problemløsningstjenester, der er opført i bilag III og omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 2018/1724, bør opfordringen til at afgive feedback sendes til brugere, der kan kontaktes digitalt, umiddelbart efter at tjenesten er leveret. Hvis tjenestens art fordrer længere tid for at levere løsningen eller rådgivningen, bør det være muligt at sende opfordringen til at afgive feedback kort efter det endelige svar på anmodningen, således at brugeren får mulighed for at kontrollere, om løsningen eller rådgivningen fungerer i praksis.

(17) Indsamling og udveksling af brugerstatistik og -feedback i henhold til denne forordning bør ikke indebære behandling af personoplysninger om borgere og virksomheder, der benytter de tjenester, der udbydes via portalen. Det fælles brugerfeedbackredskab bør advare brugerne om ikke at afgive nogen personoplysninger i fritekstfeltet.

(18)
Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 finder anvendelse på det fælles brugerfeedbackredskab, på den sammenkoblingstjeneste, der muliggør indsendelse af brugerfeedback, hvis det alternative brugerfeedbackredskab anvendes, og på det fælles dataregister.

(19) Artikel 24, stk. 1, 2 og 3, og artikel 25, stk. 1-4, i forordning (EU) 2018/1724 anvendes fra den 12. december 2020, og kravene i nærværende forordning bør derfor også anvendes fra denne dato.

(20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra udvalget for den fælles digital portal —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.07.2020
Anvendelsesdato i EU
12.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet