Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/82/EF av 30. juli 2008 som endrer direktiv 2008/38/EF om fôrvarer som skal forbedre nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt

Commission Directive 2008/82/EC of 30 July 2008 amending Directive 2008/38/EC as regards feedingstuffs intended for the support of the renal function in case of chronic renal insufficiency

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler diettfôr som har til hensikt å forbedre nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt hos hund og katt. Forordning (EF) nr. 163/2008 godkjenner preparatet lanthanumkarbonat-oktahydrat som tilsetningsstoff i fôr. EFSA har vurdert stoffet og bekrefter at preparatet lanthanumkarbonat-oktahydrat tilsatt fôr vil redusere fosforutskillelsen med urin og øke utskillelsen via gjødsel. Videre vil stoffet redusere fosforopptaket hos voksne katter. Dette har en positiv effekt på nyrefunksjonen hos katter med nyresvikt.

Direktiv 2008/38/EF omhandler blant annet diettfôr som skal brukes ved slike tilstander hos hund og katt. Direktiv 2008/82/EF utvider de grunnleggende ernæringsegenskapene for denne kategorien diettfôr til også å omfatte "redusert opptak av fosfor ved å tilsette lanthanumkarbonat-oktahydrat" hos voksne katter.

Merknader
Rettsakten krever endring i "forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer", og vedlegg 5C oppdateres. Gjennomføringsfrist i EU er 20. februar 2009. Verken forordning (EF) nr. 163/2008 eller direktiv 2008/38/EF er innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Rettsakten vil ikke medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2008
Gjennomføringsfrist i EU
20.02.2009
Anvendelsesdato i EU
20.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 59-60
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.06.2009
Anvendes fra i Norge
03.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0082
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro