Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/6 av 5. januar 2017 om den europeiske ERTMS-gjennomføringsplanen

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/6 of 5 January 2017 on the European Rail Traffic Management System European deployment plan

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/6 av 5. januar 2017 om den europeiske ERTMS-gjennomføringsplanen (forordningen) angir hvilke jernbanestrekninger og kjernenettverkskorridorer (core network corridors) som skal utrustes med det felleseuropeiske togkontrollsystemet ERTMS, med en tidsplan for når slik utrustning skal finne sted. Formålet med den europeiske planen er å sørge for at kjøretøyer som er utrustet med ERTMS gradvis kan få adgang til et økt antall linjer, havner, terminaler, skifteterminaler mv. uten å samtidig være utrustet med klasse B-systemer (de utgående nasjonale togkontrollsystemene) i tillegg.

Forordningen er vedtatt med hjemmel i forordning (EU) 1315/2013, og skal avløse den tidligere europeiske ERTMS-gjennomføringsplanen som fremgår av Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU. Tekniske spesifikasjoner for ERTMS fremgår av vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) 2016/919 (TSI CCS).

Den europeiske gjennomføringsplanen vil, kombinert med den nasjonale gjennomføringsplanen som det refereres i i TSI CCS punkt 7.4.4, gi tilgjengelig informasjon om hvilke linjer som er utrustet eller skal utrustes med ERTMS til at de som eier eller disponerer kjøretøy kan planlegge forretningsvirksomheten fremover.

Den nye europeiske gjennomføringsplanen angir strekningen Oslo - Gøteborg som en del av korridorene (Scandinavian - Mediterranean Corridor, Passenger & Freight) omhandlet i vedlegg I. Dette medfører at det i utgangspunktet ikke er mulig å gjøre unntak for krav om ETCS/ERTMS-ombordutrustning i nye kjøretøy for førstegangs ibruktakingstillatelse med begrunnelse i «nasjonal» bruk i henhold til TSI CCS punkt 7.4.2.1

Forordningen pålegger medlemsstatene å rapportere til Kommisjonen (EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for Norges del) når ERTMS settes i drift på linjer som er nevnt i den europeiske gjennomføringsplanen. Det skal også rapporteres dersom det er forsinkelser i forhold til planen.

Forordningen skal revideres innen desember 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er vedtatt med hjemmel i forordning (EU) nr. 1315//2013, som er inntatt i protokoll 31 til EØS-avtalen. Spørsmålet om plassering i EØS-avtalen har vært drøftet med EFTA-sekretariatet. Forordningen har en nær tilknytning til det tekniske regelverket om ERTMS, og har visse rettslige konsekvenser. Forordningen utgjør en gjennomføringsrettsakt i henhold til forordning (EU) 2016/919 artikkel 13, som fra 5. mai 2017 er tatt inn i vedlegg XIII. Den bør derfor tas inn i vedlegg XIII til EØS-avtalen. Forordningen kan tas inn i norsk rett ved forskrift med hjemmel i jernbaneloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det fremgår allerede av gjeldende TSI CCS at ERTMS/ETCS-ombordutrustning skal innføres. Videre fremgår det av Bane NORs signalplan at strekningen mellom Oslo og Kornsjø skal utrustes med ERTMS i tråd med det som er angitt i forordningen (beyond 2023), og samordnes med innføring av ERTMS på svensk side av grensen. Forordningen vil dermed ikke i seg selv medføre noen endringer i den planlagte innføringen av ERTMS i Norge.

For myndighetene vil kravene i artikkel 3 til notifisering av ferdig utbygde strekninger ha svært små administrative konsekvenser. Det kan legges til grunn at de eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for staten som følger av disse notifiseringsforpliktelsene kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn sendte rettsakten på høring 16. mars 2017 med høringsfrist til 10. april 2017. Det kom ingen høringsinnspill.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel og foreslås tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII.

Status
Forordningen er vedtatt i EU 5. januar 2017 og publisert i Official journal 6. januar 2017.

Forordningen er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2017
Anvendelsesdato i EU
26.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro