Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2007 av 12. november 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet (ESSPROS), når det gjelder innsendingsformat, resultater som skal sendes inn og kvalitetsmålingskriterier i forbindelse med basissystemet i ESSPROS og modulen om pensjonsmottakere

Commission Regulation (EC) No 1322/2007 of 12 November 2007 implementing Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council of the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS) as regards the appropriate formats for transmission, results to be transmitted and criteria for measuring quality for the ESSPROS core system and the module on pension beneficiaries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat

Forordningen knytter seg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrert statistikk om sosial trygghet (ESSPROS) inntatt i vedlegg XXI til EØS-avtalen, og da særlig art. 7 som forutsetter at det skal vedtas særlige regler om innsendingsformat, resultater som skal sendes inn og kvalitetsmålingskriterier.

Forordningen er av teknisk karakter og inneholder i vedlegg I en oversikt over formatene og resultatene av overføing av data til ESPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakere. Vedlegg II gir en oversikt over kriterier for kvalitetsvurdering av data.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført ved forskrift. Administrative og økonomiske konsekvenser er av begrenset omfang.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2007
Anvendelsesdato i EU
03.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 517-522
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1322
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro