Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/969 av 22. februar 2019 om verktøyet som gjør det mulig for søkere å gi eller trekke tilbake samtykket til at deres søknadsmappe lagres i en ytterligere periode i henhold til artikkel 54 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240

Commission Delegated Decision (EU) 2019/969 of 22 February 2019 on the tool enabling applicants to give or withdraw their consent for an additional retention period of their application file pursuant to Article 54(2) of Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU)2018/1240 blev der oprettet et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), der er et system for tredjelandsstatsborgere, der er fritaget fra visumpligten, når de passerer de ydre grænser. I forordningen fastsættes betingelserne og procedurerne for at udstede eller give afslag på en rejsetilladelse.

(2) Hver ansøgningsmappe skal slettes efter udløbet af rejsetilladelsens gyldighedsperiode. For at lette indgivelsen af en ny ansøgning efter udløbet af den pågældende periode kan ansøgere give deres samtykke til, at den periode, hvori ansøgningsmappen lagres, forlænges med tre år. Denne afgørelse bør fastsætte betingelser for, hvordan ansøgerne kan give og tilbagetrække deres samtykke ved hjælp af et særligt værktøj.

(3) Samtykkeværktøjet bør kunne tilgås via et særligt offentligt websted og appen til mobilenheder samt via et sikkert link, efter at ETIAS-tilladelsen er udstedt.

(4) Samtykkeværktøjet bør gøredet muligt at bekræfte ansøgerens identitet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte autentifikationskravene for adgang til samtykkeværktøjet og at sørge for sikker adgang, herunder ved at give ansøgerne en entydig kode. Samtykkeværktøjet bør også gøre det muligt for ansøgerne at søge i de oplysninger, der lagres, inden de giver eller tilbagetrækker deres samtykke, og det bør fastsætte, hvordan samtykke bør gives eller trækkes tilbage.

(5) Det bør fastsættes, hvilke kommunikationskanaler der kan anvendes mellem samtykkeværktøjet og det centrale ETIAS-system. Derudover bør meddelelsesformat og –standarder og protokoller samt sikkerhedskravene fastsættes.

(6) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2017/2226 som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EU) 2018/1240 imidlertid bygger på Schengenreglerne, meddelte Danmark i henhold til artikel 4 i nævnte protokol den 21. december 2018 sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2018/1240 i national lovgivning.

(7) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF; Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(8) Denne afgørelseudgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF; Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(9) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsenog udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(10) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

(11) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(12) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt den 28. januar 2019 og afgav en udtalelse den 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.02.2019
Anvendelsesdato i EU
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet