Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1151 av 7. juli 2021 endring av forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 med hensyn til om fastsettelse av betingelser for tilgang til andre EU-informasjonssystemer med hensyn til det europeiske system for reiseinformasjon og -tillatelse

Regulation (EU) 2021/1151 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EU) 2019/816 and (EU) 2019/818 as regards the establishment of the conditions for accessing other EU information systems for the purposes of the European Travel Information and Authorisation System

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.7.2021

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 blev det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (»ETIAS«) oprettet med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer Unionens ydre grænser. I nævnte forordning fastsættes betingelserne og procedurerne for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser under ETIAS.

(2) ETIAS gør det muligt at tage højde for, om disse tredjelandsstatsborgeres ophold på medlemsstaternes område ville udgøre en risiko for sikkerheden eller for ulovlig indvandring eller en høj risiko for epidemi.

(3) For at gøre det muligt for ETIAS' centrale system at behandle ansøgningsmapperne som omhandlet i forordning (EU) 2018/1240 er det nødvendigt at etablere interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet, på den ene side, og ind- og udrejsesystemet, visuminformationssystemet (»VIS«), Schengeninformationssystemet (»SIS«), Eurodac og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre — tredjelandsstatsborgere (»ECRIS-TCN«) (»andre EU-informationssystemer«) samt Europoloplysninger som defineret i nævnte forordning (»Europoloplysninger«), på den anden side.

(4) Denne forordning fastsætter sammen med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1150 og (EU) 2021/1152 regler om gennemførelsen af interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet, på den ene side, og andre EU-informationssystemer og Europoloplysningerne, på den anden side, samt om betingelserne for ETIAS' søgning i de oplysninger, der er lagret i andre EU-informationssystemer, og Europoloplysningerne med henblik på automatisk at finde hit. Som følge heraf er det nødvendig at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for at forbinde ETIAS' centrale system med andre EU-informationssystemer og Europoloplysningerne og specificere, hvilke oplysninger der vil blive sendt mellem disse EU-informationssystemer og Europoloplysningerne.

(5) For så vidt angår gennemførelsen af interoperabilitet med Eurodac, jf. forordning (EU) 2018/1240, vil de nødvendige konsekvensændringer blive vedtaget, når omarbejdningen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 er vedtaget.

(6) Den europæiske søgeportal (ESP), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818, vil gøre det muligt at foretage en parallel forespørgsel i de oplysninger, der lagres i ETIAS, og de oplysninger, der lagres i de andre berørte EU-informationssystemer.

(7) Der bør fastsættes tekniske ordninger, der gør det muligt via ETIAS regelmæssigt og automatisk at verificere i andre systemer, om betingelserne for at opbevare ansøgningsmapper som fastsat i forordning (EU) 2018/1240 stadig er opfyldt.

(8) Medlemsstaterne indsamler og behandler allerede oplysninger om tredjelandsstatsborgere som defineret i forordning (EU) 2019/816 med henblik på nævnte forordning. Nærværende forordning pålægger ikke medlemsstaterne nogen forpligtelse til at ændre eller udvide de kategorier af oplysninger om tredjelandsstatsborgere som defineret i forordning (EU) 2019/816, der allerede indsamles i henhold til nævnte forordning. Med henblik på forespørgsler i ECRIS-TCN fra ETIAS bør kun påtegninger, som angiver, at tredjelandsstatsborgere som defineret i forordning (EU) 2019/816 er blevet dømt for en terrorhandling eller enhver anden strafbar handling, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2018/1240, hvis de pågældende strafbare handlinger i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år, og domsstatens kode tilføjes ECRIS-TCN-dataposten.

(9) I overensstemmelse med forordning (EU) 2019/816 og med henblik på at støtte ETIAS-målet om at bidrage til et højt sikkerhedsniveau ved at indføre en grundig vurdering af ansøgernes risiko for sikkerheden forud for deres ankomst til grænseovergangssteder ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er konkrete indicier for eller rimelig grund baseret på konkrete indicier til at fastslå, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden, bør ETIAS kunne verificere, om der er sammenfald mellem oplysningerne i ETIAS-ansøgningsmapper og oplysningerne lagret i ECRIS-TCN for så vidt angår, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om tidligere straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere som defineret i forordning (EU) 2019/816, der inden for de seneste 25 år er blevet dømt for en terrorhandling eller inden for de seneste 15 år for enhver anden alvorlig strafbar handling, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2018/1240, hvis de pågældende strafbare handlinger i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.

(10) Betingelserne, herunder adgangsrettighederne, for, hvordan den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder er i stand til at søge i oplysninger, der er lagret i andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS, bør fastlægges ved hjælp af klare og præcise regler vedrørende den centrale ETIAS-enheds og de nationale ETIAS-enheders adgang til oplysninger, der er lagret i andre EU-informationssystemer, typerne af forespørgsler og kategorierne af oplysninger, som alt sammen bør begrænses til det, der er strengt nødvendigt for, at de kan udføre deres opgaver. På samme måde bør oplysninger, der er lagret i ETIAS-ansøgningsmapperne, kun være synlige for de medlemsstater, der i overensstemmelse med ordningerne for deres deltagelse driver de bagved liggende informationssystemer.

(11) Et hit i ECRIS-TCN bør ikke i sig selv tages til indtægt for, at den berørte tredjelandsstatsborger som defineret i forordning (EU) 2019/816 er blevet dømt i de medlemsstater, der er angivet. Tidligere straffedomme bør kun bekræftes på grundlag af strafferegisteroplysninger fra de berørte medlemsstater.

(12) I henhold til forordning (EU) 2018/1240 skal Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726, være ansvarligt for ETIAS-informationssystemets udformnings- og udviklingsfase.

(13) Denne forordning berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF .

(14) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(15) I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for få vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, kan Irland meddele Rådets formand, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(16) I medfør af artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(17) Forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18) Målene for denne forordning, nemlig at ændre forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for at forbinde ETIAS' centrale system med andre EU-informationssystemer og til Europoloplysningerne og for at specificere, hvilke oplysninger der vil blive sendt til og fra disse EU-informationssystemer og Europoloplysningerne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.07.2021
Anvendelsesdato i EU
03.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet