Det europeiske satellittsenter (EUSC)

Tittel

Rådsbeslutning 2014/401/FUSP av 26. juni 2014 om Det europeiske unions satellittsenter og om opphevelse av felles handling 2001/555/FUSP om opprettelse av Den europeiske unions satellittsenter

Council Decision 2014/401/CFSP of 26 June 2014 on the European Union Satellite Centre and repealing Joint Action 2001/555/CFSP on the establishment of a European Union Satellite Centre

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU
Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets nettside om EU-byråer med norsk deltakelse)

Byrået er et viktig instrument når det gjelder å styrke EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, spesielt i forbindelse med EUs krisehåndteringsoperasjoner gjennom å produsere informasjon som primært er hentet fra analyser av satellitt­bilder og innsamlet data. Forsvarsdepar­tementet har ansvaret for den norske deltakelsen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2014
Annen informasjon