Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)

Tittel

EØS-komitébeslutning nr. 147/2007 om ny artikkel 1A under protokoll 23 om samarbeid mellom overvåkningsorganene

Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Fornyings- og administrasjonsdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1/2003, som trådte i kraft i EU 1. mai 2004, fastsetter regelverket for håndheving av artikkel 81 og 82 i EF-traktaten. Bestemmelsene tilsvarer artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen. Forordningen fastsetter bl.a. at det skal opprettes et nettverk av konkurransemyndigheter, European Competition Network (ECN), bestående av Europakommisjonen og konkurransetilsynene i EUs medlemsstater. Nettverket er et forum for diskusjon om policy i konkurransesaker og om håndheving av enkeltsaker på konkurranseområdet. Erfaringene så langt tilsier at deltagelse i nettverket og tilgang til møtene er av meget stor betydning for samarbeidet på konkurranseområdet og i stor grad for muligheten i praksis til å delta aktivt i utviklingen av konkurransepolitikken i EU/EØS.

EU har ved gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1/2003 i EØS-avtalen ikke ønsket å gi EFTA-landene og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) adgang til å delta i nettverket . EØS/EFTA-landenes konkurransetilsyn og ESA har imidlertid i praksis fått adgang til å delta i en del av nettverkets møter. Det har imidlertid vært svært varierende hvilke møter EFTA-pilaren har fått delta i, samt at EFTA-pilaren er blitt ”satt på gangen” hver gang møtet har diskutert enkeltsaker.

Kommisjonen er nå villig til å gi EØS/EFTA-landene og ESA en bredere tilgang til møtene, ved at de også skal kunne delta i diskusjonen av enkeltsaker når formålet med diskusjonen er generell policyutvikling. EØS/EFTA-landene og ESA skal fortsatt ikke kunne delta i diskusjonen av enkeltsaker i håndhevingsøyemed. Kommisjonen er imidlertid ikke villig til å fastsette en generell rett for EØS/EFTA-landene til deltagelse i slike møter i nettverket, men ønsker at det fortsatt skal være opp til Kommisjonen å avgjøre hvilke møter EFTA-pilaren skal få adgang til.

Kommisjonen viser til at nettverket behandler enkeltsaker etter EUs konkurranseregler, og at deltagelse i slike diskusjoner derfor vil innebære utveksling av konfidensiell informasjon innhentet på grunnlag av håndhevingen av artikkel 81 og 82 i EF-traktaten. Kommisjonen mener at protokoll 23 i EØS-avtalen i dag bare tillater utveksling av og sikrer konfidensialitet mht. informasjon innhentet på grunnlag av konkurransereglene i EØS-avtalen. En utvidet EFTA-deltagelse i nettverkets møter vil derfor forutsette en endring av EØS-avtalens samarbeidsbestemmelser for også å gi adgang til utveksling av konfidensiell informasjon innhentet etter EUs konkurranseregler.

Kommisjonen har på denne bakgrunn foreslått å innta en ny artikkel 1A i protokoll 23 til EØS-avtalen, som fastsetter en utvidet hjemmel for utveksling av informasjon mellom EU- og EFTA-pilarene. Bestemmelsen sikrer Kommisjonen, EUs medlemsstater, ESA og EØS/EFTA-landene adgang til å utveksle all informasjon som er nødvendig for generelle policydiskusjoner i nettverket. Bestemmelsen regulerer ikke EØS/EFTA-landenes rett til deltagelse i slike møter, men fastsetter at EØS/EFTA-landene kan gis adgang til å delta i slike møter. Bestemmelsen fastslår eksplisitt at den ikke innskrenker EØS/EFTA-landenes rett til deltagelse som følger av EØS-avtalens bestemmelser.

Merknader
Deltagelse i EUs nettverk av konkurransemyndigheter er svært viktig for EFTA-pilaren. På bakgrunn av erfaringene så langt, hvor deltagelse i møtene i nettverket har vært varierende og til dels uforutsigbart, ønsker EØS/EFTA-landene primært en bestemmelse i protokoll 23 til EØS-avtalen som fastsetter EFTA-pilarens rett til deltagelse i møter i nettverket. EØS/EFTA-landene har ikke tatt stilling til om de eksisterende bestemmelsene i protokoll 23 EØS dekker også adgangen til utveksling av informasjon innhentet etter konkurransereglene i EU. EØS/EFTA-landene har imidlertid ingen innvendinger mot å innta en bestemmelse i protokoll 23 EØS som eksplisitt fastsetter hjemmel for utveksling av all informasjon som er nødvendig for deltagelse i møter i nettverket.

På bakgrunn av viktigheten for EFTA-pilaren i å delta i møter i nettverket som også omhandler enkeltsaker og behovet for å få dette på plass så raskt som mulig, er EØSEFTA-landene villige til å akseptere Kommisjonens forslag til endring av protokoll 23.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært behandlet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Konkurransetilsynet og Spesialutvalget for konkurransesaker.

Samtlige instanser er enige om at man primært ønsker å sikre EFTA-pilarens rett til deltagelse i nettverket. Gitt behovet for å sikre EFTA-pilaren mulighet til å delta i møter som også behandler enkeltsaker så raskt som mulig, støttes Kommisjonens forslag til endring av protokoll 23 til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2002
Anvendelsesdato i EU
01.05.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 7.6.2007, p. 354-378
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Anvendes fra i Norge
27.10.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro