Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA

Tittel

Rådsbeslutning (EU) 2019/1749 av 14. oktober 2019 om anmodning fra Irland om deltakelse i visse bestemmelser i Schengenreglene vedrørende Den europeiske unions byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (eu-LISA)

Council Decision 2019/1749 of 14 October 2019 concerning the request of Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis relating to the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse 2002/192/EF (1) bemyndigede Rådet Irland til at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i afgørelsen.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 oprettede Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, almindeligvis benævnt eu-LISA, for at sikre den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac og af visse aspekter af deres kommunikationsinfrastrukturer og eventuelt den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed på grundlag af særskilte EU-retsakter, der bygger på artikel 67-89 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(3) Ved afgørelse 2012/764/EU bemyndigede Rådet Irland til at deltage i forordning (EU) nr. 1077/2011, i det omfang den vedrører den operationelle forvaltning af VIS og af de dele af SIS II, som Irland ikke deltager i.

(4) Den 14. november 2018 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 vedtaget, hvorved forordning (EU) nr. 1077/2011 blev ophævet. Med forordning (EU) 2018/1726 oprettes Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (»agenturet«), som erstatter og afløser det agentur, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011. I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1726 skal henvisninger til den ophævede forordning (EU) nr. 1077/2011 forstås som henvisninger til forordning (EU) 2018/1726 og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget til nævnte forordning.

(5) I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1726 er agenturet ansvarligt for den operationelle forvaltning af Schengeninformationssystemet (SIS), VIS og Eurodac. Agenturet er også ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet (EES), DubliNet og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Desuden kan agenturet gøres ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis dette er fastsat i relevante EU-retsakter, der har hjemmel i artikel 67-89 i TEUF.

(6) SIS indgår i Schengenreglerne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 og (EU) 2018/1862 regulerer oprettelse, drift og brug af SIS henholdsvis på området ind- og udrejsekontrol og området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde. Forordning (EU) 2018/1860 regulerer ydermere brugen af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Når forordning (EU) 2018/1861 og (EU) 2018/1862 træder i kraft, vil de erstatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA, der gælder i øjeblikket på nævnte områder. Irland har dog kun deltaget i vedtagelsen af afgørelse 2007/533/RIA og af forordning (EU) 2018/1862, der udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, der er nævnt i artikel 1, litra a), nr. ii), i afgørelse 2002/192/EF.

(7) VIS indgår også i Schengenreglerne. Irland deltog ikke i vedtagelsen af Rådets beslutning 2004/512/EF, Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og Rådets afgørelse 2008/633/RIA vedrørende indførelsen, driften eller anvendelsen af VIS, og nævnte retsakter er ikke bindende for Irland.

(8) Eurodac indgår ikke i Schengenreglerne. Irland har deltaget i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af Eurodac, der er bindende for Irland.

(9) EES indgår i Schengenreglerne. Irland deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af EES, der ikke er bindende for Irland.

(10) ETIAS indgår også i Schengenreglerne. Irland deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af ETIAS, der ikke er bindende for Irland.

(11) DubliNet indgår ikke i Schengenreglerne. Irland er bundet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003, som opretter DubliNet, en særskilt sikker elektronisk transmissionskanal.

(12) Irland har i kraft af sin deltagelse i Eurodac og DubliNet og delvise deltagelse i SIS ret til at deltage i agenturets aktiviteter, i det omfang agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af SIS som reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, af Eurodac og af DubliNet.

(13) Agenturet har status som én enkelt juridisk person og karakteriseres ved enhed i sin organisatoriske og finansielle struktur. I overensstemmelse hermed og med artikel 288 i TEUF blev agenturet oprettet ved én enkelt retsakt, som finder anvendelse i sin helhed i de medlemsstater, som den er bindende for. Dette udelukker muligheden for delvis anvendelse for Irland. Der bør derfor tages de nødvendige skridt for at sikre, at forordning (EU) 2018/1726 finder anvendelse i sin helhed på Irland.

(14) I overensstemmelse med artikel 4 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed har Irland ved skrivelser af 12. april 2019 meddelt Kommissionen og Rådet, at landet ønsker at acceptere bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 om Eurodac og DubliNet.

(15) I overensstemmelse med proceduren i artikel 331, stk. 1, i TEUF bekræftede Kommissionen ved afgørelse af 23. juli 2019, at forordning (EU) 2018/1726 finder anvendelse på Irland, for så vidt dens bestemmelser vedrører Eurodac og DubliNet. I henhold til nævnte afgørelse finder forordning (EU) 2018/1726 anvendelse på Irland fra datoen for ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse om anmodningen fra Irland om at deltage i bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 vedrørende SIS som reguleret ved forordning(EU) 2018/1861, der erstatter forordning (EF) nr. 1987/2006, og ved forordning (EU) 2018/1860, og vedrørende VIS, EES og ETIAS.

(16) Efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse af 23. juli 2019 er første forudsætning for Irlands deltagelse i bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 opfyldt.

(17) Med henblik på at sikre overholdelse af traktaterne og de relevante protokoller og samtidig bevare enhed og sammenhæng i forordning (EU) 2018/1726 har Irland ved skrivelse af 12. april 2019 til Rådet anmodet om at deltage i forordning (EU) 2018/1726 i henhold til artikel 4 i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»Schengenprotokollen«), i det omfang bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 vedrører agenturets ansvar for den operationelle forvaltning af SIS som reguleret ved forordning (EU) 2018/1861, som erstatter forordning (EF) nr. 1987/2006, og ved forordning (EU) 2018/1860, og af VIS, EES og ETIAS.

(18) Rådet anerkender Irlands ret til at anmode om deltagelse i bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 i overensstemmelse med Schengenprotokollens artikel 4, i det omfang Irland ikke deltager i forordningen på andet grundlag.

(19) Irlands deltagelse i forordning (EU) 2018/1726 berører ikke det faktum, at Irland i øjeblikket ikke deltager og ikke kan deltage i bestemmelserne i Schengenreglerne om fri bevægelighed for tredjelandsstatsborgere, visumpolitik og personers passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EU) 2018/1726 indeholder derfor specifikke bestemmelser, der afspejler denne særlige stilling for Irland, navnlig med hensyn til begrænset stemmeret i agenturets bestyrelse.

(20) Det blandede udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5.

(21) Det blandede udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet