Dekk for motorvogner og tilhengere

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/43/EF av 27. juni 2001 om endring av rådsdirektiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk

Directive 2001/43/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 92/23/EC relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fittings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.4.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Det bør treffes tiltak for å sikre det indre markeds virkemåte.

2) Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere. De bestemmelser som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF med hensyn til kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på dette direktiv.

3) Med sikte på gjennomføring av særlig artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF skal hvert særdirektiv som vedlegg inneholde et opplysningsdokument og et typegodkjenningsdokument som bygger på vedlegg VI til direktiv 70/156/EØF, slik at typegodkjenningen kan behandles elektronisk. Typegodkjenningsdokumentet gitt i direktiv 92/23/EØF, må derfor endres.

4) I artikkel 4 nr. 2 i rådsdirektiv 92/97/EØF av 10. november 1992 om endring av direktiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner er det fastsatt at ytterligere tiltak som særlig tar sikte på å forene sikkerhetskravene med behovet for å begrense støy fra kontakten mellom dekk og veidekke, skal vedtas på grunnlag av et forslag fra Kommisjonen, som skal ta hensyn til undersøkelser og forskning på denne støykilden.

5) Det er utviklet en realistisk og reproduserbar metode for måling av støy fra kontakten mellom dekk og veidekke. På grunnlag av denne nye målemetoden er det utført en undersøkelse med sikte på å fastslå en tallverdi for lydnivået på den dekk-rullestøyen som forskjellige typer dekk montert på forskjellige typer motorvogner produserer.

6) Når det skal fastsettes krav til dekk-rullestøy, må det tas i betraktning at dekk er konstruert for å ta hensyn til parametrer som gjelder sikkerhet og miljø, og at en begrensning for én parameter kan påvirke de andre parametrene. Ved fastsettelse av krav til dekk-rullestøy må det også tas i betraktning at Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) er i ferd med å utarbeide internasjonale standarder for veidekke, og at De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa er i ferd med å utarbeide internasjonale standarder for holdbarhets- og sikkerhetskrav for dekk.

7) Direktiv 92/23/EØF bør derfor endres.

8) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.1997
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2001
Gjennomføringsfrist i EU
03.08.2002
Anvendelsesdato i EU
03.08.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 63, 19.12.2002, p. 4-25
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.04.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.04.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro