Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1096 av 21. april 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1096 of 21 April 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards labelling provisions for blends

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2022.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsene om merking mv. av stikninger ("blends") i artiklene 3 nr. 3, 10 nr. 7 og 13 nr. 3 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Endringene gjøres blant annet for å korrigere en inkonsistens mellom bestemmelsene om lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker i artikkel 10 nr. 2 og tilleggskravene om beskrivelse, presentasjon og merking av blandinger ("mixtures") og stikninger ("blends") av alkoholsterke drikker i artikkel 13 nr. 3.

Endringene klargjør tilleggskravene om beskrivelse, presentasjon og merking av henholdsvis blandinger ("mixtures") og stikninger ("blends") av alkoholsterke drikker i artikkel 13 nr. 3, ved at dagens nr. 3 "splittes opp" i en ny nr. 3 som bare gjelder blandinger ("mixtures") og en ny nr. 3a som bare gjelder stikninger ("blends").

Endringene medfører også at stikninger ("blends") som er et resultat av kombinasjoner av alkoholsterke drikker (innenfor samme kategori) med ulike beskyttede geografiske betegnelser eller av kombinasjoner av alkoholsterke drikker (innenfor samme kategori) med beskyttede geografiske betegnelser med alkoholsterke drikker uten en beskyttet geografisk betegnelse, kan bruke den lovbestemte betegnelsen på den akuelle kategorien alkoholsterk drikk, jf. artikkel 10 nr. 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro