Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1335 av 27. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til merking av alkoholsterke drikker framstilt ved å kombinere en alkoholsterk drikk med ett eller flere næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1335 of 27 May 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of spirit drinks resulting from the combination of a spirit drink with one or more foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsen om bruk av såkalte sammensatte uttrykk (compound terms) med enten en lovbestemt betegnelse på en kategori av alkoholsterke drikker (spirit drink) eller en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk (spirit drink), i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av en alkoholholdig drikk (alcoholic beverage) i artikkel 11 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen tilføyer en ny bokstav d) i artikkel 11 nr. 3 der det innføres krav om at det i tilfeller der det sammensatte uttrykket beskriver en alkoholholdig drikk (alcoholic beverage) som også er en alkoholsterk drikk (spirit drink), må det sammensatte uttrykket alltid ledsages av den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken (spirit drink) og den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken skal alltid plasseres i det samme synsfeltet som det sammensatte uttrykket. I bestemmelsen er det imidlertid gjort unntak fra de nye kravene i tilfeller der den lovbestemte betegnelsen er erstattet av et sammensatt uttrykk i samsvar med artikkel 10 nr. 5 b) i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken er erstattet av et sammensatt uttrykk som inneholder termene "liqueur" eller "cream", forutsatt at sluttproduktet oppfyller kravene i kategori 33 (liqueur) i vedlegg I i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker).

Formålet med endringen er å hindre at forbrukerne villedes av de sammensatte uttrykkene.

Forordningen inneholder også en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen sier at alkoholsterke drikker som ikke oppfyller de nye kravene i bokstav d) i artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/787, men som oppfyller kravene i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), og som er merket før 31. desember 2022, fortsatt kan omsettes fram til lagerbeholdningen er tom.

Selv om forordningen formelt sett ikke trer i kraft i EU før 15. august 2021, gis den likevel "tilbakevirkende kraft" og skal gjelde allerede fra 25. mai 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.05.2021
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1335
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro