Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1334 av 27. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til hentydninger til godkjente navn på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1334 of 27 May 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards allusions to legal names of spirit drinks or geographical indications for spirit drinks in the description, presentation and labelling of other spirit drinks

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2019/787 fastsætter bestemmelser om, hvordan hentydninger til de forskriftsmæssige betegnelser for spirituskategorier eller geografiske betegnelser for spiritus skal anføres i præsentationen og mærkningen af alkoholholdige drikkevarer.

(2) Artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2019/787 indeholder ikke krav om, at betegnelsen for den alkoholholdige drikkevare, der fremkommer, skal anføres i det samme synsfelt som hentydningen. Hvis betegnelsen for den alkoholholdige drikkevare optræder i et andet synsfelt end hentydningen, kan forbrugerne imidlertid foranlediges til at tro, at hentydningen er en del af betegnelsen for den alkoholholdige drikkevare, navnlig når den alkoholholdige drikkevare, der fremkommer, er en spiritus.

(3) I visse tilfælde kan en sådan hentydning desuden føre til uretmæssigt brug af spirituskategoriers eller geografiske betegnelsers omdømme, idet disse, når de kombineres med andre fødevarer, der ikke er påkrævet eller tilladt i fremstillingen af dem, mister deres karakter og ikke længere må mærkes under henvisning dertil. Hvis disse betegnelser anføres på en fremtrædende måde i præsentationen og mærkningen af den spiritus, der hentyder til dem, kan dette således føre til misbrug af deres omdømme.

(4) I henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 må fødevareinformationen ikke være af en sådan art, at den vildleder, især med hensyn til fødevarens art og identitet. I henhold til artikel 9 i samme forordning skal den obligatoriske fødevareinformation, herunder varebetegnelsen for fødevaren, angives, og i henhold til artikel 13 i samme forordning skal den obligatoriske fødevareinformation anføres på et iøjnefaldende sted, således at den er let synlig, letlæselig og, hvis det er relevant, ikke kan slettes.

(5) I henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2019/787 skal de præsentations- og mærkningskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1169/2011, anvendes på alkoholholdige drikkevarer, der fremkommer ved at kombinere spiritus med andre fødevarer. Med henblik på at sikre, at disse krav opfyldes bedst, navnlig hvad angår spiritus, der hentyder til andre former for spiritus, bør det kræves, at den forskriftsmæssige betegnelse for den spiritus, der fremkommer, anføres i det samme synsfelt som hentydningen til en spiritus. Dette bør ske, hver gang hentydningen angives i beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af en spiritus. Dette vil forebygge brugen af vildledende praksisser og sikre, at forbrugerne er korrekt informerede om den faktiske karakter af den spiritus, der fremkommer ved at kombinere spiritus med andre fødevarer.

(6) Forordning (EU) 2019/787 bør derfor ændres.

(7) Der bør fastsættes en overgangsperiode for anvendelsen af mærkningsbestemmelserne i nærværende forordning, således at spiritus mærket inden den 31. december 2022 i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 fortsat kan bringes i omsætning, uden at den kræves ommærket.

(8) I overensstemmelse med artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787 og for at undgå enhver form for lovgivningsmæssigt tomrum bør denne forordning finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 25. maj 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.05.2021
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet