Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2021/472 av 17. mars 2021 om felles tilnærming til establering av systematisk overvåking av SARS-CoV-2 og dets varianter i avløpsvann i EU

Commission Recommendation (EU) 2021/472 of 17 March 2021 on a common approach to establish a systematic surveillance of SARS-CoV-2 and its variants in wastewaters in the EU

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommendasjonen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forbliver »udformningen af sundhedspolitik« samt »organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet« en national kompetence. Det påhviler derfor medlemsstaterne at træffe beslutning om strategier til at spore tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 i deres befolkninger under hensyntagen til deres epidemiologiske og sociale situation.

(2) Som bebudet den 11. november 2020 agter Kommissionen at foreslå, at der oprettes en myndighed for kriseberedskab og -indsats på sundhedsområdet (HERA), hvormed Unionens beredskabs- og indsatskapacitet til at imødegå nye og fremspirende trusler mod folkesundheden på tværs af landegrænser vil blive styrket. HERA får til opgave at give Unionen og dens medlemsstater mulighed for at anvende de mest avancerede medicinske foranstaltninger og andre nødvendige modforanstaltninger i tilfælde af en krisesituation på folkesundhedsområdet ved at dække hele værdikæden fra udvikling til distribution og anvendelse.

(3) I indeværende år iværksætter Kommissionen en række forberedende foranstaltninger, der vil skabe grundlaget for HERA og fungere som en plan for Unionens langsigtede beredskab over for krisesituationer på folkesundhedsområdet. Den 17. februar 2021 vedtog Kommissionen en europæisk beredskabsplan for bioforsvar »HERA Incubator«, som rummer et forslag om en øjeblikkelig indsats for at forberede Europa på den voksende trussel fra SARS-CoV-2-varianter.

(4) Nye virusvarianter udvikler sig og spreder sig i Europa og resten af verden. Den større overførbarhed og tilbøjelighed hos nogle af dem til at forårsage et mere alvorligt sygdomsforløb udgør en trussel mod vores bekæmpelse af virusset. Det er derfor vigtigt at anvende alle tilgængelige midler til at påvise disse varianter hurtigst muligt, så der kan tilvejebringes egnede og rettidige modforholdsregler.

(5) Et af de indsatsområder, som HERA Incubator vil skulle fokusere på, er hurtig påvisning af de nuværende og fremtidige SARS-CoV-2-varianter, der giver anledning til betænkeligheder. Medlemsstaternes erfaringer på dette område har vist, at overvågning af SARS-CoV-2 og varianter heraf i spildevand kan være en omkostningseffektiv, hurtig og pålidelig kilde til oplysninger om spredningen af SARS-CoV-2 i befolkningen, og at den kan udgøre en værdifuld del af en styrket genomisk og epidemiologisk overvågning.

(6) Overvågning af spildevand bør betragtes som en supplerende og uafhængig tilgang til covid-19-overvågnings- og teststrategier. Som det blev nævnt i Kommissionens henstilling af 28. oktober 2020 om »covid-19-teststrategier, herunder anvendelse af hurtige antigentest«, er robuste teststrategier og tilstrækkelig kapacitet til testning aspekter af afgørende betydning for beredskab og indsats over for covid-19. Som det også blev nævnt i Kommissionens meddelelse af 2. december 2020 om »Forsigtighed over for covid-19 denne vinter« henholdsvis af 19. januar 2021 om »En fælles front til bekæmpelse af covid-19«, er testning fortsat afgørende for at kunne overvåge, inddæmme og afbøde covid-19-pandemien. Derfor må de nationale teststrategier hurtigst muligt ajourføres således, at der tages højde for nye varianter, fordi de har central betydning for covid-19-kontrolstrategierne. Overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand kan give vigtige supplerende og uafhængige oplysninger til brug for beslutningstagningsproceduren på folkesundhedsområdet på baggrund af den igangværende covid-19-pandemi. Derfor vil spildevandsovervågning skulle indgå mere systematisk i de nationale teststrategier med henblik på at påvise SARS-CoV-2-virusset.

(7) Den 30. november 2020 afholdt Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en eksperthøring om folkesundhedsrelaterede behov i forbindelse med overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand og konkluderede i den sammenhæng, at overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand kan give de offentlige sundhedsmyndigheder vigtige supplerende og uafhængige oplysninger. Overvågningen kan dog ikke træde i stedet for de eksisterende tilgange til og strategier for covid-19-test. Spildevandsovervågning er et redskab, hvormed tendenser kan observeres, men ikke et endegyldigt middel, der kan lægges til grund for konklusioner om udbredelsen af covid-19 i befolkningen. Den kan tjene forskellige formål på forskellige stadier af en epidemi.

(8) Nærmere bestemt kan spildevandsovervågning anvendes til forebyggelse eller tidlig varsling, da påvisning af virus i spildevand bør betragtes som et tegn på pandemiens mulige (gen)opståen. Tilsvarende kan resultater om fravær af virus i spildevand give belæg for, at befolkningen i det pågældende område kan anses for at være udsat for en lavere risiko. En analyse af resultaterne over tid er også værdifuld for overvågningen af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse smittekæderne. Overvågningen af tendenser mht. koncentrationen af virus af varianter af SARS-CoV-2 i spildevandet kan derfor danne et informationsgrundlag for beredskabs- og indsatsforanstaltninger.

(9) Det har dermed afgørende betydning, at medlemsstaterne indfører effektive spildevandsovervågningssystemer, der sikrer, at de kompetente sundhedsmyndigheder straks modtager relevante data. Erfaringen viser, at et nyt system til overvågning af spildevand kan etableres inden for højst seks måneder, idet spildevandsoperatører får til opgave at overvåge forskellige parametre i deres anlæg.

(10) Fælles prøveudtagnings-, måle- og analysemetoder bør stilles til rådighed og anvendes i praksis for at sikre, at de indsamlede data er pålidelige og sammenlignelige.

(11) Det er afgørende at støtte udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne, men også med tredjelande, som måske ikke uden videre har adgang til data fra sædvanlig testpraksis. Til dette formål er det vigtigt at tilskynde medlemsstaterne til at deltage i den fremtidige europæiske udvekslingsplatform.

(12) For at fremskynde og støtte udbredelsen af de aktiviteter, der er omhandlet i denne henstilling, vil der om fornødent blive stillet EU-midler til rådighed til støtte for spildevandsovervågningsaktiviteter og til at sikre en systematisk analyse af tilstedeværelsen af varianter i spildevand. Derved kan medlemsstaterne fremskynde udbredelsen af spildevandsovervågning og -analyse, samtidig med at der sikres en regelmæssig analyse af indholdet af SARS-CoV-2 og varianter heraf i spildevand.

(13) Selv om dataindsamlingsinfrastrukturen for spildevandsovervågning er målrettet overvågningen af SARS-CoV-2 på baggrund af den igangværende folkesundhedspandemi, vil indførelsen af det anbefalede overvågningssystem og de anbefalede procedurer også få en merværdi, der rækker ud over overvågningen af SARS-CoV-2. Herved tilvejebringes en tidlig varsling om eventuelle fremtidige udbrud af andre patogener, der giver anledning til betænkeligheder, eller trusler fra andre forurenende stoffer, der kunne give anledning til betænkeligheder fremover.

(14) I lyset af den igangværende gennemgang af Rådets direktiv 91/271/EØF er det vigtigt at indsamle oplysninger fra medlemsstaterne om deres erfaringer med at overvåge sundhedsrelevante parametre i spildevand. Dette kan bidrage til at udpege sundhedsrelaterede relevante parametre, der regelmæssigt skal overvåges i spildevandet.

(15) Denne henstilling indgår i en række af covid-19-relaterede foranstaltninger, Kommissionen har vedtaget som bebudet i sin meddelelse af 17. marts 2021 om en fælles vej hen imod en sikker og varig genåbning af Europa. De foranstaltninger, der tilskyndes til i denne henstilling, gælder inden for rammerne af dette bredere EU-initiativ og vil bygge på bedste praksis, der er indført af medlemsstater og tredjelande verden over. De bygger ligeledes på resultaterne af et kommissionsprojekt om spildevandsovervågning og resultaterne af WHO's høring om folkesundhedsmæssige behov i forbindelse med overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet