Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om romkomponent

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/621 av 20. april 2018 om de tekniske spesifikasjonene for Copernicus-romkomponenten i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 377/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2018/621 of 20 April 2018 on the technical specifications for the Copernicus space component pursuant to Regulation (EU) No 377/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Copernicusprogrammet, som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 377/2014, er et civilt, brugerdrevet program, der bygger på de eksisterende nationale og europæiske kapaciteter, med det overordnede operationelle mål at levere nøjagtige og pålidelige informationer inden for miljø og sikkerhed, som er skræddersyet til brugernes behov og støtter andre EU-politikker, navnlig vedrørende det indre marked, transport, miljø, energi, civilbeskyttelse og civilsikkerhed, samarbejde med tredjelande og humanitær bistand.

(2) I henhold til forordning (EU) nr. 377/2014 består Copernicus af tre komponenter, herunder en rumkomponent, som har til formål at sikre bæredygtige rumbaserede observationer for følgende områder: atmosfæreovervågning, havmiljøovervågning, landovervågning, klimaændring, beredskabsstyring og sikkerhed. Kommissionen har det overordnede ansvar for Copernicus og koordinerer programmets forskellige komponenter.

(3) De tekniske specifikationer for Copernicusrumkomponenten er nødvendige for at fastlægge et referencegrundlag for gennemførelsen og udviklingen af rumkomponenten som led i styringen af Copernicus.

(4) De tekniske specifikationer for Copernicusrumkomponenten bør omfatte aspekter såsom færdiggørelse og drift af særlige missioner, modtagelse, behandling, arkivering og formidling af data samt levering, arkivering og formidling af bidragende missionsdata til supplering af særlige missionsdata samt processen til sikring af udviklingen af systemet.

(5) Udviklingen af Copernicusrumkomponenten startede under rumkomponentprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), som omfatter finansiering fra Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Kommissionen. De tekniske specifikationer for Copernicusrumkomponenten bør dække hele rumkomponenten, med særligt fokus på aktiviteter, der finansieres i henhold til forordning (EU) nr. 377/2014.

(6) Copernicusrumkomponenten er som helhed finansieret ved flere aftaler. Disse omfatter de aftaler, der er indgået under ESA's GMES-rumkomponentprogram, Copernicusaftalen og de optionelle Jason-CS- og Jason-3-programmer under Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT). De aktiviteter, der er finansieret under ESA's GMES-rumkomponentprogram, omfatter udviklingen af A- og B-enhederne til Sentinel-1-, -2- og -3-satellitterne, Sentinel-5p, A- og B-enhederne til Sentinel-4 samt A-enhederne til Sentinel-5 og -6. Sentinel-6 er medfinansieret af EUMETSAT under EUMETSAT's optionelle Jason-CS-program.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Copernicusudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2018
Anvendelsesdato i EU
13.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet