CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1502 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å tilpasse dem til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO₂-utslipp fra lette kjøretøyer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1502 of 2 June 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adapting them to the change in the regulatory test procedure for the measurement of CO2 from light duty vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
Målsetningen med basisforordning (EF) nr. 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter bindende CO2-utslippsmål til personbilfabrikantene.

Fra 1. september 2017 innføres en ny testprosedyre for lette kjøretøy, kjent som WLTP*, for måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk. WLTP erstatter avgasstestprosedyren NEDC**. Den nye testprosedyren innføres stegvis og gjelder for nye kjøretøytyper i gruppe M1 (personbil) fra 1. september 2017 og deretter for alle nye personbiler ved førstegangsregistrering fra 1. september 2018. Først fra 1. september 2019, når alle restkjøretøy også er faset ut, vil alle nye personbiler være testet i henhold til WLTP.

WLTP, som er fastsatt i forordning 2017/1151, forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er mer representative for reelle kjøremønstre, og vil gi noe høyere verdier enn ved måling etter NEDC-prosedyren. EU-kommisjonen har utviklet en egen korrelasjonsmetode for å ta høyde for ulikheter i CO2-utslippsverdier ved måling etter henholdsvis NEDC-prosedyren og den nye WLTP. Korrelasjonsmetoden for personbiler er beskrevet i forordning 2017/1153. Korrelasjonsmetoden skal brukes under innfasingen av WLTP og frem til utgangen av 2020 for å sikre at fabrikantenes overholdelse av CO2-utslippsmål kan verifiseres på grunnlag av NEDC-utslippsverdier. Fra 2021 vil fabrikantene få fastsatt spesifikke CO2-utslippsmål basert på verdier fra WLTP-prosedyren. Til dette skal gjennomsnittlige CO2-utslipp etter WLTP-prosedyren fra nye personbiler registrert i 2020 benyttes som referanseverdi. Formelen for beregning av spesifikke CO2-utslippsmål er gjengitt i forordningens vedlegg.

For å kunne fastslå gjennomsnittsutslippet for nye personbiler i Europa fra alle produsenter og for å kontrollere fabrikantenes overholdelse av målene gitt av forordning 443/2009, rapporterer registreringsmyndighetene årlig antall registreringer og tekniske data for de forskjellige bilmodellene som har blitt registrert i de enkelte land. Som følge av overgangen til WLTP, korrigerer forordning 2017/1502 listen over hvilke dataparametere som skal inkluderes i de årlige rapportene som sendes til Det europeiske miljøbyrået, EEA.

* WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure

** NEDC = New European Driving Cycle

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning 443/2009 med tilhørende rettsakter er av Samferdselsdepartementet foreslått gjennomført samlet i én forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. Samferdselsdepartementet vil legge frem en LS proposisjon med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven i løpet av høsten 2017. En nærmere omtale av endringene vil bli gitt i LS proposisjonen om endringer i vegtrafikkloven.

Rettsakten vil tas inn i den nye forskriften når denne er på plass.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vegdirektoratet rapporterer årlig i henhold forordning 443/2009 og forordning 1014/2010. Rapporteringskravet innebærer at Vegdirektoratet tar ut informasjon fra motorvognregisteret, bearbeider datamaterialet noe og sender det over til Det europeiske miljøbyrået, EEA. Imidlertid er det norske systemet for registrering av kjøretøy lagt opp på en måte som gjør at noe av dataene som det skal rapporteres på ikke fanges opp med den nøyaktigheten som forordningen legger opp til. Dersom Norge skal rapportere så nøyaktige data som kreves, må systemet for registrering av kjøretøy legges opp på en noe annen måte enn i dag, og Autosys må tilpasses dette. En slik endring er det lagt opp til i forbindelse med utviklingen av nytt Autosys.

NorType jobber med nytt filformat for typegodkjenninger med verdier for WLTP. Videre må innlesningsjobben for Autosys typegodkjenning og CoC tilpasses dette nye formatet, hvilket er ventet å være klart mars/april 2018. Det jobbes også med å få på plass elektronisk CoC-løsning, såkalt e-CoC, noe som vil sikre nøyaktige data for det enkelte kjøretøy, men denne løsningen ligger 1-2 år frem i tid.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Vegdirektoratet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten går under hurtigprosedyre og blir ikke behandlet i spesialutvalg.

Status
Forordningen ble vedtatt 2. juni 2017 og trådte i kraft i EU 15. september 2017.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 04.12.17, med høringsfrist satt til 29.12.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 15.12.17, beslutning nr. 247/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
15.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 849-854
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) nr. 510/2011)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1502
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro