CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 av 3. juni 2020 som bekrefter eller endrer den foreløpige beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette nyttekjøretøy for 2018 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1035 of 3 June 2020 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars and light commercial vehicles for the calendar year 2018 pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav til gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en nærmere fastsatt formel. Forordningen har til hensikt at utslippsmålene skal kunne oppnås på en kostnadseffektiv måte. Det er derfor lagt opp til at fabrikantene kan avtale å danne grupper for sammen å oppnå målkravene som settes (pooling).

Nærmere om beslutningen
I tråd med forordning (EU) 2019/631 - og de opphevede forordningene (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 når det gjelder spesifikke utslippsmål og gjennomsnittlige spesifikke utslipp for kalenderåret 2018 - skal EU-kommisjonen hvert år fastsette de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene og de spesifikke utslippsmålene for hver fabrikant av personbiler og varebiler (lette nyttekjøretøy), samt for hver sammenslutning (pool) av fabrikanter. På dette grunnlaget fastsettes hvordan fabrikantene eller sammenslutningen av fabrikanter ligger an i forhold til sine forpliktelser om ikke å overskride sine respektive, spesifikke utslippsmål. De detaljerte dataene som brukes til beregningen baseres på medlemsstatenes innrapporterte data over nye person- og varebiler som ble registrert i kalenderåret 2018. Fristen for å levere disse dataene var 28. februar 2019.

Når data om nyregistrerte person- og varebiler er innrapportert, går EU-kommisjonen gjennom datamaterialet. Der de ser behov, kan de etterspørre data eller kontroll av data fra medlemsstatenes registreringsmyndigheter. Videre blir fabrikantene anmodet om å verifisere de foreløpige dataene som EU-kommisjonen har beregnet. Når kontrollprosedyrene er ferdig, foreligger de endelige beregningene og fabrikantenes resultater. Resultatene for kalenderåret 2018 er listet i beslutning (EU) 2020/1035. Dersom en fabrikant eller sammenslutning av fabrikanter overskrider sine utslippsmål, blir de ilagt en sanksjonsavgift i tråd med ovennevnte forordninger. For 2018 var det tilfellet for personbilfabrikanten Automobili Lamborghini S.p.A.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2019/631 er tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Beslutning (EU) 2020/1035 tas inn i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen oppsummerer resultatene for kalenderåret 2018 og vurderes ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser for private eller offentlige aktører i Norge utover arbeidet som må gjøres for implementere rettsakten i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble vedtatt 3. juni 2020 og publisert i Den europeiske unions tidende 16. juli 2020. Den kom til anvendelse i EU fra 5. august 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 19.03.21, beslutning nr. 128/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 25.03.21, og Form 1 ble sendt ESA den 26.03.21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2021
Anvendes fra i Norge
25.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1035
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro