CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 510/2011 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer innen 2020

Regulation (EU) No 253/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Regulation (EU) No 510/2011 to define the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new light commercial vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, opprettet 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 253/2014 setter rammebetingelser for reduksjon av CO2-utslipp fra nye varebiler i Europa frem til 2020 med et mål om et gjennomsnittlig utslipp på 147 g CO2/km. Kommisjonen har i tråd med bestemmelsen i forordning (EU) nr. 510/2011 gjennomført en konsekvensutredning for å vurdere muligheten av å nå målsetningen med å redusere CO2-utslippene til nevnte nivåer i 2020. Utredningen viste at et slikt krav er oppnåelig. Reduksjonene skal skje i henhold til de fastsatte formlene i Vedlegg I og Artikkel 11 (EU nr. 510/2011) og på en sosialt rettferdig og bærekraftig måte. Kommisjonens konsekvensutredning viser til at den teknologiske utviklingen som kreves for å nå målsetningen på 147 g CO2/km er tilstede per i dag Dette innebærer at kostnader og tidsforbruk sannsynligvis vil være lavere jamført med hva som er antatt i tidligere konsekvensutredninger.

Det presiseres at for å vurdere om målsetningen om 147 g CO2/km i 2020 er oppnådd, skal CO2-utslipp fortsatt måles slik det er angitt i forordning (EF) nr. 715/2007. Dette for å sikre at dataene er sammenlignbare over tid.

Produsenter som registrerer færre enn 1000 kjøretøy per år vil være unntatt fra kravet på 147 g CO2/km. Dette begrunnes med at småserieprodusenters kostnader ved å opprettholde slike krav ikke står i forhold til den utslippsmengden deres kjøretøy representerer. Det presiseres i denne forordning at prosedyren for å søke unntak for maskinprodusenter bør forenkles og bli mer fleksibel med tanke på når søknad må leveres og hvordan kommisjonen behandler disse.

For å forberede industrien for fremtidige krav, bør kommisjonen lage prognoser for fremtidige endringer til forordning (EU) nr. 510/2011 for perioden etter 2020. Prognosene bør baseres på en vurdering av hvor raskt CO2-utslippene må reduseres for at EU’s langsiktige klimamål skal nås, og konsekvensene for utvikling av kostnadseffektiv teknologier for å redusere CO2-utslipp fra varebiler.

Klimagassutslipp koblet til energiproduksjon, kjøretøyproduksjon og destruering av kjøretøy representerer i dag en betydelig del av et kjøretøys totale klimagassutslipp. Det forventes at klimagassutslipp fra disse områder vil øke i betydning i fremtiden. Det er derfor ønskelig å iverksette politiske tiltak for å sikre at produsentene har et fokus på å minimalisere utslippene fra disse kilder, slik at klimagevinsten av å bruke kjøretøy med alternative drivstoff ikke forsvinner ved produksjon og destruering.

I Kommisjonens konsekvensutredning er det vurdert å benytte andre variabler (blant annet nyttelastverdier) for å beregne veiledende spesifikke CO2-utslippsverdiene for enkelte varebiler i henhold til vedlegg 1 til forordning 510/2011. Kommisjonen har imidlertid besluttet å bruke den nåværende metoden hvor kjøretøyets vekt brukes, da dette vil være den mest kostnadseffektive metoden og vil anvendes for beregninger frem til 2020.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Forordningen er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i fellesskap etter den alminnelige lovgivningsprosedyre med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 294.

Gjeldende rett
Vi har ingen tilsvarende bestemmelser i norsk kjøretøyrelatert regelverk i dag.

Norsk gjennomføring
Det vises generelt til tilsvarende merknader i EØS-notat om forordning (EU) 510/2011, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Gruppering jf UD's mal og art. 103-forbehold

Forordning 510/2011 er kategorisert i Gruppe 1 og det er tatt 103-forbehold. Avledede rettsakter kategoriseres til Gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering
Forordningen antas å få minimale praktiske konsekvenser for Norge, men skal bidra til å nå det langsiktige målet om 147 g CO2/km i 2020 for varebiler. Videre har rettsakten til hensikt å gi bilprodusenter forutsigbarhet hva gjelder måloppnåelse og unntaksordninger.
Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen. Norge har imidlertid vært til stede i TCMV, der rettsakten har vært drøftet.

Status
Rettsakten ble vedtatt den 26. februar 2014, og kom til anvendelse i EU fra 23. mars 2014.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 111/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2014
Anvendelsesdato i EU
23.03.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
16.06.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) nr. 510/2011)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro