CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av 29. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevisegodkjent i en flertrinns prosess

(Draft) Commission Implementing Regulation (EU) 2019/987 of 29 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 293/2012 as regards the monitoring of CO2 emissions from new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2019)

Sammendrag av innhold
Basisforordning (EU) nr. 293/2012 om overvåkning og rapportering av data om registrering av nye varebiler, som endres av forordningen dette notatet omhandler, implementerer kravet om overvåkning og rapportering gitt i forordning (EU) nr. 510/2011 om målkrav til CO2-utslipp fra varebiler. Sistnevnte forordning setter målkrav til gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Forordning (EU) nr. 293/2012 gir detaljerte krav om hvilke data som registreringsmyndigheter og fabrikanter skal rapportere til EU-kommisjonen. Dette er data som brukes til å beregne om de enkelte fabrikantene når sine utslippsmål, og som danner basis for beregning av sanksjonsavgiften som fabrikanter som ev. ikke når sine utslippsmål, skal betale. Forordningen spesifiserer i detalj hvilke data som skal innrapporteres, og hvilke datakilder som skal brukes.

Den nye avgasstestmetoden for måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp, WLTP, har erstattet den tidligere testmetoden NEDC. Fra 1. september 2019 vil alle lette kjøretøy være omfattet av den nye avgasstestprosedyren, som er gitt i forordning (EU) 2017/1151, og varebiler som registreres første gang fra og med 1. september 2019 skal være testet i henhold til WLTP. Endringen av målemetode vil påvirke metoden for å fastsette CO2-utslipp og drivstofforbruk til varebiler som er bygd og typegodkjent i flere etapper. Ifølge forordning (EU) nr. 510/2011 skal utslippsmålene og de spesifikke CO2-utslippene til en etappevis bygd varebil tildeles fabrikanten av basiskjøretøyet.

For å gi fabrikanten av basiskjøretøyet mulighet til å planlegge oppfyllelse av sine utslippsmål på en effektiv måte, er det opprettet en metode som sikrer at CO2-utslipp og vekt som tildeles fabrikanten av basiskjøretøyet er kjent på tidspunktet for produksjon og salg av det uferdige kjøretøyet, og ikke først når fabrikanten av den siste etappen gjør det ferdige oppbygde kjøretøyet tilgjengelig på markedet. For å fastsette CO2-utslippet til basiskjøretøyet, benyttes interpoleringsmetoden som er gitt i forordning (EU) 2017/1151. Fabrikanten av basiskjøretøyet skal rapportere til EU-kommisjonen de inputverdier som benyttes i interpoleringsmetoden, samt basiskjøretøyets verdier for CO2-utslipp og vekt.Fabrikanten av basiskjøretøyet skal innrapportere nødvendige verdier for basiskjøretøyet elektronisk til EU-kommisjonen via det europeiske miljøbyråets (EEA) dataarkiv (Business Data Repository).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisforordningen er implementert i forskrift av 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Denne forordningen vil bli implementert i samme forskrift.

Forordningen vurderes å høre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsbestemmelsen som følger av forordning (EU) 2019/987 gjelder rapporteringsforpliktelsene til basisfabrikantene. Forordningen antas derfor å få små økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige og private aktører i Norge.

Vurdering
Da rettsakten går under hurtigprosedyren, vil den ikke bli forelagt spesialutvalget for transport.

Rettsakten anses å være relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 29. mai 2019 og trådte i kraft i EU 8. juli 2019.

Forordningen var på nasjonal høring i nov/des 2019.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 13. desember 2019, beslutning nr. 324/2019. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 ble sendt ESA 14. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2019
Anvendes fra i Norge
14.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0987
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro