Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2156 av 14. oktober 2020 om detaljerte bestemmelser for effektiv gjennomføring av en frivillig felles EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2156 of 14 October 2020 detailing the technical modalities for the effective implementation of an optional common Union scheme for rating the smart readiness of buildings

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende21.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2155 etablerer en valgfri fælles EU-ordning til vurdering af bygningers intelligensparathed, det vil sige definitionen af indikatoren for intelligensparathed og en fælles metode til beregning af en sådan indikator.

(2) Ordningen er frivillig for medlemsstaterne. De medlemsstater, der tilvælger den fælles ordning, bør gennemføre den i overensstemmelse med denne forordning og delegeret forordning 2020/2155.

(3) De tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af den frivillige fælles EU-ordning skal beskrives i en gennemførelsesretsakt.

(4) Vurderingen af bygninger og bygningsenheders intelligensparathed, der foretages i forbindelse med ordningen med indikatoren for intelligensparathed med henblik på at udstede en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed, bør udføres af eksperter, der er kvalificerede eller akkrediterede, enten som selvstændige erhvervsdrivende eller som ansatte i offentlige organer eller private virksomheder.

(5) Hvor medlemsstater finder det hensigtsmæssigt, bør eksperter, der er akkrediteret til attestering af bygningernes energimæssige ydeevne, til inspektion af varme- og klimaanlæg og kombinerede varme- eller klima- og ventilationsanlæg i henhold til direktiv 2010/31/EU og til at udføre energisyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU, også have mulighed for at blive betragtet som kompetente til at vurdere bygningers eller bygningsenheders intelligensparathed.

(6) Medlemsstater, der beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, bør have mulighed for at gennemføre en testfase i overensstemmelse med oplysningerne i denne forordning. Lovgivning anses ikke for nødvendig for sådan en testfase, medmindre en medlemsstat vurderer, at dens nationale kontekst gør en sådan lovgivning påkrævet. Under denne testfase bør det være tilladt at indsamle feedback for at justere gennemførelsesbetingelserne for ordningen og forberede revisionen af denne forordning og delegeret forordning (EU) 2020/2155.

(7) Gennemførelsen af ordningen med indikatoren for intelligensparathed skal gøre det muligt for ejere af bygninger eller bygningsenheder eller andre interessenter med tilknytning til bygningen eller bygningsenheden, såsom anlægsledere, at evaluere deres bygnings eller bygningsenheders intelligensparathed. Imidlertid bør der kun udstedes en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed på grundlag af en sådan vurdering, når det udføres af en kvalificeret eller godkendt ekspert.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nævnt i artikel 26 i direktiv 2010/31/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2020
Anvendelsesdato i EU
10.01.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet