Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1342 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 3015/2011 ved fastsettelse av ytelsesklasser med hensyn til luftpermeabilitet for overlys av plast og glass samt takluker

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1342 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to air permeability for rooflights of plastics and glass and roof hatches

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2021)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen vedtatt delegert kommisjonsvedtak om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel klassifisere egenskaper for enkelte produkter.

I ny revidert versjon av denne standarden, har man beskrevet disse nye klassene og dekker produktene takloverlys i glass og takluker. Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Hvilke rettslige konsekvenser får rettsakten?

Det delegerte kommisjonsvedtaket er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (2) og art. 60 (f). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av det delegerte kommisjonsvedtaket vil medføre endringer i denne forskriften.

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av det delegerte kommisjonsvedtaket. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsvedtak vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

Rettsakter om klassifisering av egenskaper vil kun i begrenset grad påvirke kostnadene til produsentene. De har med disse rettsaktene mulighet til å klassifisere produktene sine etter en mer utvidet skala eller nye klasser. Det gir dermed produsentene en økt frihet til å deklarere egenskaper til sitt produkt. Så langt direktoratet har kunnet bringe på det rene er det kun en begrenset produksjon av takoverlys og takluker i Norge.

Kravene er like for hele EU/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av overnevnte rettsakt i norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og vil derfor ikke bli behandlet av SU Indre marked.

Direktoratet for byggkvalitet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 14.03.2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.09.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2021
Anvendes fra i Norge
26.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1342
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro