Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av brannmotstand

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til klassifiseringen av brannmotstand for byggevarer

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to resistance to fire classification for construction products. 

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2021)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen lagt frem forslag til delegert kommisjonsforordning om klassifisering av brannmotstand for byggevarer.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).   

 Med hjemmel i byggevareforordningen, kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette og tilpasse nivåer og klasser for byggevarens egenskaper, jf. artikkel 60 (f) og artikkel 27 (1).

Utkastet viser til at de relevante definisjonene, testene og ytelseskriteriene er, fullstendig beskrevet i eller referert til, i de europeiske standardene nevnt i utkastet.

Utkastet angir klassifisering for:

- bærende elementer uten brannskillende funksjon

- bærende elementer med brannskillende funksjon

- produkter og systemer for å beskytte bærende elementer

- ikke-bærende elementer eller produkter med en romskillefunksjon

- produkter for bruk i ventilasjonssystemer (unntatt røyk- og varmeutlufting)

- produkter som skal brukes innen tjenester

- produkter som skal brukes i røyk- og varmekontrollsystemer

Dagens regelverk er regulert i tre ulike kommisjonsbeslutninger, (EU) 2000/367, (EU) 2003/629 og (EU) 2011/232. Forslaget vil kunne innebære en klargjøring og forenkling av hvilke ytelsesklasser som gjelder for vurdering av brannmotstand for byggevarer. Dette bør gjøre det mulig for produsenter å få tilgang til det indre markedet mer effektivt og bidra til større konkurranseevne for byggenæringen som helhet. 

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.    

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen artikkel 27 (1) og artikkel 60 (f). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?  

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av den delegerte kommisjonsforordningen. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.  

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?  

Rettsakten innebærer en klargjøring av hvilken ytelsesklasse som gjelder for klassifisering av brannmotstand for byggevarer.

 Kravene er like for hele EU-/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av overnevnte rettsakt i norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.  

Sakkyndige instansers merknader
Om rettsakten vedtas, vil den følge fast track-prosedyren og vil derfor ikke bli behandlet av SU Indre marked.  

Direktoratet for byggkvalitet  finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk, som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.   

Status
Det eksisterer foreløpig ikke et konkret forslag til rettsakt fra EU.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet