Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1958 av 1. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon for geotekstiler og relaterte produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011

Commission Delegated Decision (EU) 2015/1958 of 1 July 2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of geosynthetics and related products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2016)

Sammendrag av innhold
Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011), regulerer omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk). CE-merkingen av byggevarer oppnås ved å følge harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder og europeiske tekniske bedømmelser).

Alle CE-merkede byggevarer kategoriseres i såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Disse systemene beskriver hvilke oppgaver byggevareprodusentene og tekniske kontrollorganer skal utføre før byggevarer bringes til omsetning på EØS-markedet. En beskrivelse av disse systemene finnes i veiledningen til DOK-forskriften, tilgjengelig på http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Forskrift-om-dokumen...

I henhold til byggevareforordningen artikkel 28(2) og 60(h) kan Europakommisjonen fastsette eller endre anvendelsen av disse systemene til byggevarene dekket av byggevareforordningen ved hjelp av delegerte vedtak. Hvilke systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser får anvendelse for en gitt byggevare avgjøres etter kriteria fastsatt i byggevareforordningen artikkel 60:
 Betydning av byggevaren på de grunnleggende krav til byggverk.
 Byggevarens karakter.
 Mulige variasjoner i byggevarens vesentlige egenskaper under den forventede levetiden og
 Risikoen for feil ved produksjon.

I tillegg krever byggevareforordningen artikkel 28 at Europakommisjonen skal velge det systemet som fører minst kostnader for byggevareprodusentene.

Formålet med Europakommisjonsdelegert vedtak er å gi avklaringer i forbindelse med anvendelse av systemene for vurdering og verifikasjon av ytelsene til geotekstiler og relaterte produkter.

Det tidligere vedtak fra Europakommisjonen som fastsetter systemer for vurdering og verifikasjon av geotekstiler og relaterte produkter (vedtak 96/581/EC) ble endret flere ganger. Formålet med Kommisjonsdelegert rettsakt er blant annet å legge frem en konsolidert versjon av alle de vedtakene som gjelder for geotekstiler og relaterte produkter og sikre at system 2 + (sertifisering av produsentens produksjonskontroll) blir benyttet for disse produktene.

I tillegg sikrer Kommisjonsdelegert vedtak at det blir samsvar mellom vedtak 96/581/EC og vedtak 2000/147/EC, som gjelder brannklassifisering til byggevarers brannpåvirkning, dvs. byggevarers påvirkning til brann- og røykutvikling ved brann.
Til slutt sikrer Kommisjonsdelegert vedtak at ordlyden og begrepene som er brukt i vedtaket, vedtatt under byggevaredirektivet, blir i samsvar med ordlyden og begrepene i byggevareforordningen, som erstatter byggevaredirektivet.

Vedtak 96/581/EC oppheves og erstattes av Kommisjonsdelegert vedtak (EU) nr. XXXX/XXX av 8. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon for geotekstiler og relaterte produkter i henhold til forordningen (EU) 305/2011.

Merknader

Norske interesser
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjonen samt tekniske kontrollorganer. Norske byggevareeksperter har ikke hatt noen innvendinger mot Europakommisjonens forslag til delegert vedtak.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen. Rettsakten vil ikke få vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Systemene som er foreslått av Europakommisjonen er i samsvar med kriteriene i byggevareforordningen. Ved å fastsette systemet for geotekstiler av syntetiske materialer og relaterte produkter bringer Europakommisjonen en avklaring, som byggenæringen er tjent med. Til sist er Europakommisjonens vedtak i tråd med oppfatningen fra Direktoratet for byggkvalitet.

Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften) kapittel II. Delegerte rettsakter vedtatt på bakgrunn byggevareforordningen skal også gjennomføres i norsk rett. DOK-forskriften inneholder et vedlegg som lister opp Europakommisjonens vedtak i den grad de påvirker byggevareprodusentenes rettigheter og plikter. Vedlegget må derfor oppdateres for å ta hensyn til Kommisjonsdelegert vedtak, som erstatter vedtak 96/581/EC.

Rapportering
Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går under hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Gjennomføring av kommisjonsdelegert forordning må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen (byggevareforordningen). Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er til vurdering av EØS og EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
19.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 207-209
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2016
Anvendes fra i Norge
21.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1958
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro