Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske vurderingen av byggevarer

Commission Implementing Regulation (EU) No 1062/2013 of 30 October 2013 on the format of the European Technical Assessment for construction products

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en gjennomføringsforordning om formatet for den europeiske tekniske bedømmelse (ETA) av byggevarer under henvisning til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen).

Byggevareforordningen trekker opp krav til dokumenter som må foreligge for byggevarer som er enten er omfattet av en harmonisert standard eller det er utarbeidet en ETA for (CE-merkede produkter).

En ETA er et dokument som gir informasjon om vurderingen av ytelsene og egenskapene til en byggevare. En ETA skal utstedes på grunnlag av et europeisk bedømmelsesdokument (EAD), og skal i henhold til vedlegg 1 til forordningen bl.a. inneholde:

- generell informasjon om produsent og produkttype

- beskrivelse av produktet og den tilsiktede bruken

- varens ytelsesevne og henvisning til anvende metoder ved vurderingen

- systemet som er brukt for vurdering og verifikasjon av ytelse

- tekniske detaljer som er nødvendige for implementeringen av systemet for vurdering og verifikasjon av ytelse

Utformingen av en ETA er basert på avtalen mellom produsenten og det tekniske bedømmelsesorganet. Det som skal dokumenteres er egenskapene til produktet som produsenten ønsker å deklarere og egenskapene som er relevant for den tiltenkte bruken.

Når produsenten har fått en ETA for produktet, skal produsenten utforme en ytelseserklæring og CE-merke byggevaren. Formatet til en ETA skal altså hjelpe produsenten å utarbeide en ytelseserklæring og fungerer derfor som en bro mellom et europeisk bedømmelsesdokument (EAD) og ytelseserklæringen.

I art. 26 nr. 3 i byggevareforordningen åpnes det for at kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen. Dette har nå blitt gjort gjennom forordning (EU) nr. 1062/2013.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader
Forordning (EU) nr. 1062/2013 er hjemlet i TFEU og byggevareforordningen (forordning EU nr. 305/2011) art. 26 nr. 3. Byggevareforordningen har vært på offentlig høring og vil bli gjennomført i norsk rett som egen forskrift hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7 med ikrafttreden 01.01.2014. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1062/2013 vil medføre endringer i denne forskriften.

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen.

Forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for kommuner.

For byggevareprodusenter og tekniske bedømmelsesorganer vil forordningen kunne kreve noe økte ressurser i en overgangsfase, men neppe særlige endringer i ressursbruken over tid. For bransjen kan det også være hensiktsmessig med en felles mal for disse dokumentene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel

Status
Forordningen ble publisert i EU-tidende 31. oktober 2013. Ikrafttreden i EU for vedtaket var 03. November 2013. Rettsakten er til vurdering i EØS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.10.2013
Anvendelsesdato i EU
03.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 272-273
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro