Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1147/2012 av 4. desember 2012 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av bivoks (E 901), carnaubavoks (E 903), skjellakk (E 904) og mikrokrystallinvoks (E 905) på visse frukter.

Commission Regulation (EU) No 1147/2012 of 4 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of beeswax (E 901), carnauba wax (E 903), shellac (E 904) and microcrystalline wax (E 905) on certain fruits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen åpner på visse vilkår for bruk av bivoks (E 901), carnaubavoks (E 903), skjellakk (E 904) og mikrokrystallinvoks (E 905) som overflatebehandlingsmiddel til overflatebehandling av visse frukter og fruktliknende grønnsaker som ikke skal spises med skallet på. Formålet med bruk av tilsetningsstoffene, er å beskytte frukten mot dehydrering og oksidasjon, samtidig som vekst av mugg og visse mikroorganismer hindres. Det er spesielt behov for slik behandling av frukt som kommer fra land med et tropisk klima og som har behov for beskyttelse under transport. Endringen skjer på bakgrunn av ulike søknader fra flere virksomheter. Søknadene gjelder også forhold som det ikke tas stilling til i denne forordningen, men som Kommisjonen vil komme tilbake til ved en senere anledning (bruk av tilsetningsstoffene på visse frukter og grønnsaker som vanligvis spises med skallet på). Det er lagt til grunn at bruk av disse tilsetningsstoffene til overflatebehandling av de aktuelle fruktene, ikke vil kunne føre til migrasjon av stoffene over til de spiselige delene av fruktene. Derfor vil ikke de aktuelle endringene kunne ha en effekt på menneskers helse, og EFSA har av den grunn ikke blitt konsultert i forbindelse med endringene. Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 25. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013. Merknader
Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgetfor næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2012
Anvendelsesdato i EU
04.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 296-298
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2013
Anvendes fra i Norge
21.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro