Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 738/2013 av 30. juli 2013 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte fiskerognanaloger

Commission Regulation (EU) No 738/2013 of 30 July 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain additives in seaweed based fish roe analogues

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Godkjenningen gjelder bruk av visse tilsetningsstoffer til tangbaserte fiskerognanaloger (TFA). TFA er først og fremst ment til bruk som dekorering på matretter i stedet for fiskerogn. TFA har blitt utviklet fra ekstrakter av tang, som utgjør omtrent 85 % av produktet. Andre ingredienser er vann, krydder og godkjente tilsetningsstoffer. Ettersom disse produktene ikke er visuelt tiltalende, er bruk av visse fargestoffer nødvendig. Søtningsmidler behøves for å maskere bitterhet og samtidig unngå bruk av sukkerarter som kan begrense den mikrobiologiske stabiliteten og holdbarheten. I tillegg behøves tilsetningsstoffer som stabilisatorer og antioksidanter. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av visse fargestoffer, søtstoffer, antioksidanter og stabilisatorer i fiskerognanaloger. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om vurdering fra European Food Safety Authority (EFSA) for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse. Siden oppdateringene av unionslisten ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser:Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2013
Anvendelsesdato i EU
20.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2014
Anvendes fra i Norge
18.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0738
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro