Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2009 av 16. mars 2009 som endrer forordning (EF) nr. 600/2005 om bruken av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôrblandinger som inneholder lasalocid natrium

Commission Regulation (EC) No 202/2009 of 16 March 2009 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the use of the preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 in compound feed containing lasalocid sodium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2009)

Sammendrag av innhold
Et preparat av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører tilsetningsstoff-gruppen mikroorganismer, er permanent godkjent som tilsetningsstoff til fôrvarer i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Godkjenningen er gitt ved forordning (EF) nr. 1453/2004 til bruk i purkefôr og ved forordning (EF) nr. 600/2005 til bruk i fôr til slaktekalkun og kalv inntil 3 måneders alder. Den er senere endret ved forordning (EF) nr. 2028/2006. Preparatet fikk ved forordning (EF) nr. 2148/2006 også godkjenning til bruk i smågris- og slaktegrisfôr. Godkjenningen av preparatet er videreført i samsvar med krav i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Det ble så søkt om å endre godkjenningen til å omfatte bruk av preparatet i fôrblandinger som er tilsatt lacsalocid natrium, et koksidiostatikum som er godkjent i Norge. Endringen gjelder bare bruk i fôr til slaktekalkun. EFSA har vurdert søknaden, og denne anvendelsen av preparatet er akseptert ut fra betingelsene i forordning (EF) nr. 1831/2003. Dette er også i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Merknader
I EU er det godkjent 11 ulike koksidiostatika for bruk i fôr til landdyr, mens kun 5 av disse er godkjente for bruk i Norge.

Koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr godkjennes etter forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved implementeringen av denne forordningen fikk Norge en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som gir oss rett til å opprettholde nasjonal lovgivning for koksidiostatika. Dette innebærer at Norge kan videreføre de 5 koksidiostatika som var godkjente i 2003, mens de øvrige 6 koksidiostatika, som er godkjente i EU, men som i 2003 ikke var godkjente i Norge, fortsatt ikke gjøres gjeldende for Norge.
De fem koksidiostatika som Norge har godkjent er tatt inn i EØS-avtalen, og Norge følger EU-regelverket fullt ut på dette området. Det vil si at for disse fem stoffene følger vi EU-reglene både med hensyn til bruksområde (godkjente dyrearter, bruksperiode og fôrtype), grenseverdier for innhold og fastsatte MRL-verdier (største tillatte innhold av stoffet i næringsmidler).

Lasalocid natrium er blant de koksidiostatika Norge har godkjent, og forordningen er derfor relevant. I fôr til slaktekalkun kan det være aktuelt å tilsette mikroorganismer sammen med koksidiostatika. Rettsakten medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og den sendes på høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Forskriftsendringen foretas i tilsetingsstoff-forskriftens vedlegg 1.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2009
Anvendelsesdato i EU
06.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.03.2010
Anvendes fra i Norge
24.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0202
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro