Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 516/2011 av 25. mai 2011 som endrer forordning (EF) nr. 600/2005 hva gjelder bruk av preparater av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôr som inneholder myresyre

Commission Implementing Regulation (EU) No 516/2011 of 25 May 2011 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the use of the preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 in feed containing formic acid

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av endring av bruksområde for et mikroorganismepreparat. Preparatet er tidligere permanent godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det gamle fôrtilsetningsstoff-regelverket, til bruk i fôr til avlspurker, slaktekalkun, kalver inntil tre måneders alder, slaktegris og smågris. Det er søkt om endring i godkjenningen av preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkun. Det inebærer at preparatet kan tilsettes fôr som også er tilsatt maursyre. Dokumentasjon fra søker viser at preparatet har ønsket effekt i kalkunfôr, også når fôr er tilsatt en organisk syre.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner bruksområdet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at preparatet har effekt i slaktekalkunfôr som er tilsatt maursyre. Preparatet er også godkjent for bruk i fôr som inneholder visse koksidiostatika; av disse er monensin natrium, maduramicin ammonium og lasalocid natrium godkjent i Norge. Det er ikke foretatt endringer i sammensetningen av preparatet eller i grenseverdiene for minste eller største tillatte innhold i fôrvarer.

Godkjenningen av nytt bruksområde er gitt på permanent basis. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ventes ikke å gi administrative eller økonomiske konsekvenser, da preparatet er uendret, det er allerede godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakte er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2011
Anvendelsesdato i EU
15.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 142-143
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0516
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro