Bruk av Universal Business Language (UBL) ved offentlige anskaffelser av IKT-løsninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/771/EU av 31. oktober 2014 om utpeking av Universal Business Language versjon 2.1 som en spesifikasjon som det kan henvises til i forbindelse med offentlige anskaffelser

Commission Implementing Decision 2014/771/EU of 31 October 2014 on the identification of Universal Business Language version 2.1 for referencing in public procurement

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.11.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Standardisering spiller en vigtig rolle i Europa 2020-strategien som beskrevet i Kommissionens meddelelse »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«. Flere flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien understreger betydningen af frivillig standardisering på produkt- eller tjenestemarkeder for at sikre kompatibilitet og interoperabilitet mellem produkter og tjenester, fremme teknologisk udvikling og støtte innovation.

(2) I det digitale samfund bliver standardiseringsprodukter uundværlige, når det gælder om at sikre interoperabilitet mellem udstyr, applikationer, datalagre, tjenester og net. I sin meddelelse »En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020« anerkender Kommissionen standardisering af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som et særligt felt, hvor IKT-løsninger, -applikationer og -tjenester ofte udvikles af globale IKT-fora og -konsortier, der er blevet førende inden for udviklingen af IKT-standarder.

(3) Forordning (EU) nr. 1025/2012 har til formål at modernisere og forbedre rammerne for europæisk standardisering. Den indfører en ordning, hvorved Kommissionen kan beslutte at udpege de mest relevante og mest udbredte tekniske IKT-specifikationer udstedt af organisationer, der ikke er europæiske, internationale eller nationale standardiseringsorganisationer. Muligheden for at anvende et fuldt spektrum af tekniske IKT-specifikationer ved indkøb af hardware, software og tjenesteydelser inden for informationsteknologi vil muliggøre interoperabilitet, bidrage til at undgå fastlåsning til bestemte systemer for offentlige forvaltninger og skabe konkurrence i forbindelse med levering af interoperable IKT-løsninger.

(4) De tekniske IKT-specifikationer, som der vil kunne henvises til i forbindelse med offentlige udbud, skal være i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012. Overholdelsen af disse krav er for de offentlige myndigheder en sikkerhed for, at de tekniske IKT-specifikationer er etableret i overensstemmelse med principperne om åbenhed, rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination, som anerkendes af Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden for standardisering.

(5) Beslutningen om udpegning af IKT-specifikationen skal vedtages efter høring af Den Europæiske Multistakeholderplatform for IKT-standardisering, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse, og vil blive suppleret af andre former for høringer af sektorspecifikke eksperter.

(6) Den Europæiske Multistakeholderplatform for IKT-standardisering foretog den 22. maj 2014 en evaluering af Universal Business Language version 2.1 (UBL 2.1) ud fra kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012 og afgav en positiv udtalelse vedrørende udpegningen af UBL 2.1 som den specifikation, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud. Evalueringen af UBL 2.1 blev efterfølgende forelagt til høring blandt sektorspecifikke eksperter, der også afgav en positiv udtalelse om udpegningen af UBL 2.1.

(7) UBL 2.1 er udviklet af Organization for the Advancement of Structured Information Standards og er et vederlagsfrit bibliotek over standard elektroniske forretningsdokumenter, der anvender specifikationen Extensible Markup Language (XML). Det er udviklet til at kunne indarbejdes direkte i eksisterende virksomheds-, juridisk, revisions- og dokumentstyringspraksis og til at kunne fungere i et standard virksomhedssystem såsom ISO 15000 (ebXML) for at levere en komplet standardbaseret infrastruktur, der kan udvide fordelene ved eksisterende elektroniske dataudvekslingssystemer (EDI) til virksomheder af alle størrelser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2014
Anvendelsesdato i EU
21.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet