Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1166/2012 av 7. desember 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva gjelder bruk av Dimethyl dicarbonate (E 242) i visse alkoholholdige drikker

Commission Regulation (EU) No 1166/2012 of 7 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of dimethyl dicarbonate (E 242) in certain alcoholic drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Endringen åpner på visse vilkår for bruk av E 242 Dimetyldikarbonat (DMDC) i brennevinsbaserte drikker under 15 vol %. Når alkoholinnholdet i drikkevarer går ned øker behovet for konservering, fordi varmebehandling (sterilisering/pasteurisering) fører til endringer i drikkevarens organoleptiske egenskaper er det et teknologisk behov for andre konserveringsmetoder / konserveringsmiddel enn ved begrenset pasteurisering. DMDC er effektiv mot sopp og bakterier og øker muligheten for en effektiv konservering av leskedrikker uten at aroma og smak endres.

Scientific Committee on Food (SCF) evaluerte DMDC (E 242) i 2001. SCF fant at DMDC brytes ned til produkter som anses totalt harmløse og det ikke medfører noen helsemessig risiko når bruksmengdene holdes under 250 mg/l. De aktuelle endringene vil derfor ikke ha en effekt på menneskers helse, og EFSA har av den grunn ikke blitt konsultert i forbindelse med endringene.

Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 28. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2012
Anvendelsesdato i EU
28.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 145-147
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2013
Anvendes fra i Norge
26.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1166
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro