Bruk av tilsetningsstoffet diclazuril i fôr til kaniner

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 971/2008 av 3. oktober 2008 om en ny anvendelse av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff til næringsmidler

Commission Regulation (EC) No 971/2008 of 3 October 2008 concerning a new use of a coccidiostat as additive in feedingstuffs

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av Diclazuril, et koksidiostatikum med handelsnavn Clinacox 0,5% Premiks, som tilsetningsstoff til bruk i fôr til kaniner. Godkjenningen er gitt til firmaet Jenssen Pharmaceutica nv og gjelder i ti år, fram til 24.10.2018. Anvendelsen av Diclazuril som tilsetningsstoff til kaninfôr er vurdert av EFSA og akseptert. Godkjenningen er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF som var gjeldende tilsetningsstoffregelverk da søknad om godkjenning ble fremmet.

Diclazuril er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 2430/1999, til slaktekalkun ved forordning (EF) nr. 418/2001 og til livkylling ved forordning (EF) nr. 162/2003.

Ved tilsetning av Diclazuril i fôret, er det satt ett døgns tilbakeholdsfrist før slakting. Stoffet har følgende MRL-verdier (maksimumverdi for rester i animalske matvarer): 2 500 µg Diclazuril/kg lever, 1 000 µg/kg nyre, 150 µg/kg muskelvev og 300 µg/kg fett, alt i vått vev.

MRL-verdiene var feil angitt i forordning (EF) nr. 971/2008. Disse ble korrigert ved "Corrigendum" offentliggjort 4. oktober 2008. Verdiene som er nevnt ovenfor er de korrekte.

Merknader
Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Diclazuril er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene.

Rettsakten krever derfor ingen endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer.

Rettsakten vil heller ikke bli sendt på høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, utenriksdepartementet og mattilsyneterrepresentert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr. Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble godkjenningen av enkelte koksidiostatika videreført i Norge til tross for unntaket. Videreføringen bygger på en vurdering av stoffer som da var i bruk i Norge og behovet for ytterligere produkter i gruppen koksidiostatika.

Koksidiostatika som var godkjent i Norge ved EØS-avtalens ikrafttredelse har fulgt lik behandling i forhold til den godkjenningspraksisen som er benyttet i EU. Det betyr at utvidet bruksområde, endret tilbakeholdsfrist mv som er fastsatt for disse koksidiostatika i EU også er blitt fulgt opp på samme måte i Norge med tilhørende endringer i tilsetningsstoffregelverket.

Det er ikke vurdert som aktuelt å godkjenne Diclazuril som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun og livkylling og nå heller ikke i fôr til kanin. Begrunnelsen er at andre koksidiostatika som er godkjente i Norge dekker bruksområdet til Diclazuril. Fôrbransjen støtter denne avgjørelsen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 057/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.10.2008
Anvendelsesdato i EU
24.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 47-49
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
30.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0971
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro