Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/691 av 4. mai 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum

Commission Regulation (EU) 2016/691 of 4 May 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of food additives in edible caseinates

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg II til denne forordningen fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i matvarer og deres bruksbetingelser.

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2203 inneholder bestemmelser om definisjoner, merking og grenseverdier for kaseiner og kaseinater for humant konsum. Direktivet inneholder også bestemmelser om hvilke tilsetningsstoffer som kan brukes i spiselige kaseinater.

Bestemmelsene om tilsetningsstoffer i direktiv (EU) 2015/2203 bør gjenspeiles i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres tilsvarende.

Spiselige kaseinater tilhører hovedkategorien 0,1 Meieriprodukter. Imidlertid er spiselige kaseinater ikke angitt som egen næringsmiddelkategori i vedlegg II, del D til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør opprettes en egenn næringsmiddelkategori «0,1.9 Spiselige kaseinater» i vedlegg II, del D. Tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i denne nye næringsmiddelkategorien, tilføyes listen i vedlegg II, del E med de respektive bruksbetingelsene som er fastsatt i direktiv (EU) 2015/2203.

Endringen i forordning (EF) nr. 1333/2008 vil sikre juridisk klarhet og ikke innebære ny bruk av tilsetningsstoffer. Endringene er en oppdatering av unionslisten, som fører ikke til økt helsefare. Derfor er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra European Food Safety Authority (EFSA).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Endringene vil sikre juridisk klarhet og innebærer ikke ny bruk av tilsetningsstoffer. Mattilsynet kan ikke se at endringene vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene medfører at bruk av tilsetningsstoffer som allerede er tillatt brukt i spiselige kaseinater i det nye direktiv (EU) 2015/2203 om kaseiner og kaseinater også oppføres i del D og del E i vedlegg II til tilsetningsstoff-forordningen. Endringene vil sikre juridisk klarhet og innfører ikke ny bruk av tilsetningsstoffer. Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.2016
Anvendelsesdato i EU
25.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 82-84
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2016
Anvendes fra i Norge
26.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0691
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro