Bruk av sulfurylfluorid (biocid) som insektsmiddel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28. juli 2009 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn på oppføring av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2009/84/EC of 28 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-notatet gjelder tre forskjellige kommisjonsdirektiv. Se lenke i høyre kolonne til de to andre.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2009)

Sammendrag av innhold
Gjennom bestemmelser i direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Nedenfor gjennomgås følgende tre direktiver som omhandler inkludering av aktive stoffer på vedlegg I til biociddirektivet og som kan benyttes i insektmidler:

• Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28. juli 2009 om sulfurylfluorid
• Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF av 29. juli 2009 om indoxacarb
• Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF av 30. juli 2009 om nitrogen

Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF - sulfurylfluorid - godkjent til bruk i insektmiddel

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF inkluderes stoffet sulfurylfluorid som et aktivt stoff på vedlegg I for å sikre at alle medlemslandene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som inneholder sulfurylfluorid. Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende gitte betingelser:

• Produktene kan kun selges til, og benyttes av kvalifiserte fagfolk.
• Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte utførende personale og andre som er til stede under behandlingen, og behandlede bygninger og andre lukkede rom skal utluftes.
• Det skal fremgå av etiketter og/eller sikkerhetsdatablad at alle matvarer må fjernes fra rommet før behandlingen starter.
• Konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren langt fra forurensningskilder overvåkes.
• Medlemsstatene skal sikre at innehavere av godkjennelser skal sende inn rapport om konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren direkte til Kommisjonen hvert femte år.

Gjennom direktiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 er sulfurylfluorid godkjent til bruk i trebeskyttelsesmidler. EØS-notat for dette direktivet er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og direktivet er også innlemmet i EØS-avtalen.

Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF - indoxacarb - godkjent til bruk i insektmiddel

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF føres indoxacarb opp som et aktivt stoff på vedlegg I til biociddirektivet, og kan benyttes i insektmidler. Imidlertid er det gitt strenge betingelser knyttet til godkjennelse for bruk av dette stoffet i insektmidler, og godkjenning er betinget av at søknaden kan dokumentere at risikoen kan begrenses til et akseptabelt nivå. Av etikett og/eller sikkerhetsdatablad for godkjente produkter skal følgende fremgå:

• Produktene må oppbevares utilgjengelig for barn og selskapsdyr.
• Produktene må ikke plasseres i nærheten av eksterne avløp.
• Produkter som ikke benyttes skal avskaffes på korrekt måte og må ikke skylles ut i avløp.
• Til privat bruk skal det kun gis godkjennelser til bruksklare produkter.

Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF - nitrogen - godkjent til bruk i insektmiddel

Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/89/EF føres nitrogen opp som aktivt stoff på vedlegg I til biociddirektivet, og kan benyttes i insektmiddel. Imidlertid er det knyttet strenge betingelser til godkjenning av bruk av nitrogen i insektmiddel. Produktgodkjennelse kan kun gis dersom søknaden viser at risiko kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende betingelser:

• Produktene skal bare selges til, og benyttes av kvalifiserte av fagfolk.
• Det skal foreligge sikre arbeidsrutiner og sikkerhetssystemer for å minimere risiko, herunder nødvendig tilgang til personlig verneutstyr.

Merknader
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - og med senere endringer - er gjennomført i norsk rette gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktivene 2009/84/EF, 2009/87/EF og 2009/89/EF føres henholdvis stoffene sulfurylfluorid, indoxacarb og nitrogen opp på vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen insektmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder disse tre stoffene. Bruk er vurdert i forhold til risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av de aktuelle stoffene, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke de aktuelle stoffene i insektmidler.

Gjennomføring av direktivene 2009/84/EF, 2009/87/EF og 2009/89/EF vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7 - aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsdirektivene 2009/84/EF, 2009/87/EF og 2009/89/EF skal behandles i spesialutvalget for handelsforenkling og det anbefales at rettsaktene anses som relevante og akseptable.

Vurdering
Se Beskrivelse/Merknader.

Status
Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF ble vedtatt 28. juli 2009, Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF ble vedtatt 29. juli 2009 og Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF ble vedtatt 30. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.07.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2010
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 125-127
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2010
Anvendes fra i Norge
08.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro