Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1776 av 6. oktober 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av Sukralose (E 955) som en smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller sukkeralkoholer

Commission Regulation (EU) 2016/1776 of 6 October 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sucralose (E 955) as a flavour enhancer in chewing gum with added sugars or polyols

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.5.2017)

Sammendrag av innhold
Utkast til kommisjonsforordning om tilsettingsforskriften ved at søtstoff godkjennes som smaksforsterker i tyggegummi.

Søtstoff skal vanligvis erstatte sukkerets søthet, men i dette energireduserte produkter er det tilsatt som smaksforsterker under den forutsetningen av at det da ikke bidrar til økt søthet i produktet.

Sukralose har vist seg å være egnet som smaksforsterker i tyggegummi med sukker.

Sukralose har en ADI på 15 mg/kg er ca. 600 ganger søtere enn sukker og er tillat i tyggegummi uten tilsatt sukker med grenseverdi på 3000 mg/kg.

I forslaget til regulering blir sukralose godkjent som smaksforsterker i energireduserte tyggegummi. Maks brukermengde er satt til 1200 mg/kg. Den økte eksponeringen synes ubetydelig, og vil ikke føre til noen økt helsemessig risiko av betydning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten in norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr.668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
I følge søker vil bruken av sukralose heve smaksopplevelsen og smaken vil vare lenger.

Mattilsynet mener at sukralose i tyggegummi vil gi et kvalitetsmessig bedre produkt. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser ikke den økte bruken av sukralose i tyggegummi for å være av helsemessig betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at endringen av regelverket i EU ikke vil endre vår fortolkning av næringsmiddelkategori 5.3 tyggegummi. Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.2016
Anvendelsesdato i EU
27.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2017
Anvendes fra i Norge
08.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1776
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro