Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/90/EF av 12. februar 2007 om endring av vedtak 2005/513/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiolokalnett (WAS/RLAN)

Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket om endring av tidligere vedtak om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet med sikte på innføring av tilgang til trådløst nett, herunder lokale radio nettverk - heretter WAS/RLANs-vedtaket - er gitt med rettsgrunnlag i EU-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) nr. 676/2002/EF, og da særlig art. 4 (3).

Formålet med WAS/RLANs-vedtaket er å endre ordlyden i artikkel 4 (1) i vedtak nr. 513/2005/EF slik at bruken av WAS/RLANs i frekvensbåndet 5150-5350 MHz begrenses til å gjelde innendørs bruk med en maksimal gjennomsnittelig e.i.r.p. på 200mW.

Både ETSI og CEPT har bekreftet at endringene i de tekniske parametrene ikke får noen innvirkning på beskyttelsen av andre tjenester som deler spektrum med WAS/RLANs. Den aggregerte interferens med RLAN i frekvensbåndet 5150-5350 MHz holdes på et så lavt nivå at interferens med satellittkommunikasjon unngås.

Merknader
Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsen tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Norge har i forskrift 20. april 2007 nr. 439 som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser § 7, fjerde og femte ledd avsatt frekvensbåndet 5150-5350 MHz til trådløs dataoverføring med maksimal tillatt utstrålt effekt på 200 mW e.i.r.p. Ved implementeringen av WAS/RLANs-vedtaket vil det ikke være behov for å gjøre tilpasninger i gjeldende rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, og Nærings- og handelsdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.02.2007
Anvendelsesdato i EU
13.02.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 224-224
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro