Bruk av permethrin i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1091/2014 av 16. oktober 2014 om godkjenning av permetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 8 og 18

Commission Implementing Regulation (EU) No 1090/2014 of 16 October 2014 approving permethrin as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 8 and 18

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordning (EU) nr. 1090/2014 godkjenner permetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 8 og 18. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Bruk av permetrin i biocidprodukter i produkttype 8 gis med følgende betingelser:

For produkter som er godkjent til profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer og egnede risikobegrensende tiltak, herunder bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr, slik at eksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå.

Videre skal det treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte jord og vannmiljø:

For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at industriell bruk skal foregå innenfor et avgrenset område eller på et hardt og ugjennomtrengelig underlag med oppsamling. Nylig behandlet tre skal lagres under tak og/eller på hardt og ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller destrueres.

Det skal ikke godkjennes produkter til behandling av tre som er værutsatt eller til behandling av tre som skal benyttes i utendørs konstruksjoner nær eller ved vann med mindre det foreligger data som viser at produktet ikke innebærer uakseptabel risiko om nødvendig med bruk av avbøtende tiltak. For behandlede artikler skal den som bringer produktet i omsetning sikre at merkingen inneholder opplysninger om risiko for hudsensibilisering.

Bruk av permetrin i biocidprodukter i produkttype 18 kan bare gis med følgende betingelser:

For produkter som er godkjent til profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer og egnede risikobegrensende tiltak, herunder om nødvendig bruk av personlig verneutstyr, slik at eksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå.

For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte jord og vannmiljø.

Det skal på produkter som er godkjent til bruk på tekstilfibre eller andre materialer til bekjempelse av insektangrep, fremkomme at nybehandlede fibre og andre egnede materialer skal lagres på en måte som hindrer avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller destrueres. Den som bringer i omsetning produkter behandlet med permitrin eller som med hensikt er tilsatt permitrin og som kan gi risiko for hudkontakt og frigivelse av permitrin under normal bruk skal sikre at merkingen av produktet inneholder opplysninger om risiko for hudsensibilisering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1090/2014 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 16. oktober 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2014
Anvendelsesdato i EU
06.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2015
Anvendes fra i Norge
22.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro