Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1364/2013 av 17. desember 2013 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om bruk av ikke-økologiske fiskeyngel og ikke-økologiske yngel av muslinger i økologisk akvakulturproduksjon

Commission Implementing Regulation (EU) No 1364/2013 of 17 December 2013 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the use of non-organic aquaculture juveniles and non-organic seed of bivalve shellfish in organic aquaculture

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-notatet er p.t. ikke tilgjengelig på Europaportalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 (artikkel 25e og 25o) som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk akvakulturproduksjon. Rettsakten gjennomfører et utsatt tidspunkt med ett år for økt krav fra minimum 20% til 50% bruk av økologisk fiskeyngel og musling yngel i økologisk akvakulturproduksjon. Dagens krav er bruk av minimum 20% økologisk yngel i økologisk akvakulturproduksjon, og regelverksendringen innebærer at det vil bli krav om minimum 50% økologisk yngel fra 2015 istedenfor fra 2014. Det er videre ingen endring på kravet om 100% økologisk fiskeyngel fra 2016.

Bakgrunnen for endringen i rettsakten er mangel på økologisk yngel i økologisk akvakulturproduksjon i Europa. Flere medlemsland i EU har sendt inn forslag til revidering av akvakulturregelverket, med bakgrunn i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 710/2009 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 vedrørende akvakultur regelverk. Disse forespørslene er samlet i et mandat for vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon under EU kommisjonen (EGTOP). Utfordringen med mangel på økologisk yngel er i denne sammenheng ett av områdene som skal til vurdering. Det er i denne sammenheng påpekt ulike utfordringer med transport av yngel mellom land, som bruk av stedegne arter, transportdødelighet og av hensyn til hygiene krav (regioner erklært smittefrie for sykdommer). Økologisk akvakulturproduksjon er samtidig et nytt område, som er karakterisert av mangfold og kompleksitet.

Regelverksendringen er derfor hensiktsmessig for å sikre tilstrekkelig tid til pågående vurdering av endringer i regler om økologisk akvakulturproduksjon, og for å forebygge forstyrrelse i handelen med økologiske akvakulturprodukter.

Rettsakten gjelder fra 31. desember 2013 i EU.

Merknader
Den nye rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1364/2013 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Selv om virksomheter i Norge i hovedsak benytter økologisk yngel i økologisk akvakulturproduksjon, kan en utsettelse på innstramming av krav innebære større fleksibilitet ved mangel på tilgang på økologisk yngel. Dette er spesielt aktuelt ved etablering av nye fiskearter i økologisk produksjon.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
31.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1364
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro