Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 966/2014 av 12. september 2014 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for kalsiumpropionat

Commission Regulation (EU) No 966/2014 of 12 September 2014 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for calcium propionate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner ved at grenseverdiene for fluor i kalsiumpropionat økes fra 10 mg/kg til 20 mg/kg. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

I den aktuelle spesifikasjon for kalsiumpropionat (E 282) er det fastsatt en grenseverdi for fluor på10 mg/kg. Dette forårsaker vanskeligheter fordi kalsiumpropionat (E 282) blir fremstilt av kalsiumoksid (E 529) som har en grenseverdi for fluor på 50 mg/kg. Kalsiumoksid kan maksimalt ha en konsentrasjon av fluor på 33 mg/kg for å tilfredsstille produksjon av kalsiumpropionat med den eksisterende grenseverdien for fluor. Kalsiumoksid med fluorkonsentrasjoner under 33 mg/kg finnes nesten ikke på det europeiske markedet. For å få nok kalsiumoksid til å lage kalsiumpropionat, blir grensen for fluor i kalsiumpropionat økt fra 10 mg/kg til 20 mg/kg.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdatering ikke medfører økt helsemessig risiko. Den nye grensen for fluor på 20 mg/kg er fremdeles langt lavere enn de grenseverdiene for fluor som gjelder for andre tilsetningsstoffer. Den økte eksponeringen av fluor forventes å forbli begrenset, og fører ikke til en økning i det totale inntak. Derfor har ikke EFSA blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Forordningen endrer spesifikasjonene ved at grenseverdiene for fluor i kalsiumpropionat i forordning (EU) nr. 231/2012 økes fra 10 mg/kg til 20 mg/kg.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 12. september 2014, dvs. 4. oktober 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringen verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke fører til nevneverdig økt eksponering av fluor. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at endringen ikke fører til nevneverdig økt eksponering av fluor. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.09.2014
Anvendelsesdato i EU
03.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0966
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro