Bruk av fartsskriver innen veitransport

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport

Siste nytt

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, dansk utgave)

Ved forordning (EØF) nr. 1463/70, som senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2828/77, blev der indført et kontrolapparat inden for vejtrafik ;

på baggrund af de ændringer, der er omhandlet nedenfor, bør samtlige de bestemmelser, som gælder på området, af hensyn til overskueligheden samles i én og samme tekst, og forordning (EØF) nr. 1463/70 bør følgelig ophæves ; dog skal de i artikel 3 nævnte undtagelser for visse former for personbefordring fortsat gælde i et nærmere fastlagt tidsrum ;

anvendelsen af et kontrolapparat, der kan angive de tidsgrupper, som omhandles i Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport, vil kunne sikre en effektiv kontrol af nævnte bestemmelser ;

forpligtelse til at anvende et sådant kontrolapparat kan kun pålægges køretøjer, som er indregistreret i medlemsstaterne ; nogle af disse køretøjer kan desuden uden vanskeligheder udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde ;

medlemsstaterne bør med Kommissionens godkendelse kunne fritage visse køretøjer fra forordningens bestemmelser under særlige omstændigheder ; i nødstilfælde bør sådan fritagelse kunne meddeles for et begrænset tidsrum uden forudgående godkendelse af Kommissionen ;

for at muliggøre en effektiv kontrol skal apparatet fungere korrekt, være let at håndtere og være indrettet således, at muligheder for besvigelser i videst mulig udstrækning er udelukket ; derfor skal kontrolapparatet særskilt for hver fører på individuelle kontrolblade optegne tilstrækkeligt nøjagtige og let aflæselige oplysninger om de enkelte tidsgrupper ;

en fuldautomatisk optegnelse af yderligere oplysninger om kørslen, f. eks. hastigheden og den tilbagelagte vejstrækning, kan bidrage væsentligt til færdselssikkerheden og til en rationel brug af køretøjet, og det er derfor hensigtsmæssigt ligeledes at bestemme, at apparatet skal optegne disse oplysninger ;

der er behov for fastsættelse af fællesskabsnormer for konstruktion og installation af kontrolapparater og for udarbejdelse af en procedure for meddelelse af EØF-typegodkendelse af sådanne, for at enhver hindring for indregistrering af køretøjer, som er udstyret med kontrolapparat, eller for at sådanne køretøjer sættes i drift eller anvendes, kan undgås i alle medlemsstater ;

såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne vedrørende en EØF-typegodkendelse, bør Kommissionen inden for en frist på seks måneder kunne afgøre tvisten ved en beslutning, såfremt de pågældende medlemsstater ikke har kunnet bilægge den ;

med henblik på at fremme gennemførelsen af denne forordning og hindre misbrug bør førere, der anmoder derom, have udleveret en genpart af deres diagramark ;

for at kunne virkeliggøre formålene med den ovennævnte kontrol med arbejds- og hviletider skal det indskærpes arbejdsgivere og førere at overvåge, at apparatet fungerer korrekt, og omhyggeligt at gennemføre de i henhold til ordningen nødvendige foranstaltninger ;

bestemmelserne om, hvor mange diagramark en fører skal medbringe, bør ændres som følge af, at der indføres en fast uge i stedet for en variabel uge ;

den tekniske udvikling kræver en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter, der er fastsat i bilagene til denne forordning ; for at lette iværksættelsen af de nødvendige foranstaltninger i denne henseende bør der fastsættes en procedure for et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et rådgivende udvalg ;

det bør understreges, at det er vigtigt og nødvendigt, at medlemsstaterne udveksler foreliggende oplysninger om eventuelle overtrædelser ;

for at apparatet kan fungere korrekt og regelmæssigt, bør der fastlægges ensartede betingelser for afprøvningen og de periodiske eftersyn af installerede apparater —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.1985
Anvendelsesdato i EU
29.09.1986
Opphører å gjelde
28.02.2014
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet