Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 2135/98 av 24. september 1998 om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og direktiv 88/599/EØF om gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning (EØF) nr. 3821/85

Council Regulation (EC) No 2135/98 of 24.09.98 amending Regulation(EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2007

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, norsk utgave)

1) I rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(1) er det fastsatt bestemmelser om konstruksjon, installering, bruk og prøving av fartsskrivere som benyttes innen veitransport.

2) Erfaringene viser at det økonomiske og konkurransemessige presset innenfor veitransporten har ført til at enkelte førere ansatt i transportforetak ikke overholder visse bestemmelser, særlig dem som omhandler kjøretid og hviletid, fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale område innen veitransport.

3) Grove overtredelser og svik utgjør en fare for trafikksikkerheten og kan ikke ut fra et konkurransemessig synspunkt godtas av førere som overholder regelverket.

4) Automatisk registrering og regelmessig kontroll, utført såvel av foretaket som av vedkommende myndigheter, av data om førerens ytelse og atferd samt data som angår kjøretøyets bevegelser, som fart og tilbakelagt strekning, vil kunne øke trafikksikkerheten.

5) Fellesskapets regelverk på det sosiale område inneholder bestemmelser om et visst antall begrensninger med hensyn til daglig kjøretid og hviletid samt kjøretid og hviletid registrert over en to-ukersperiode. Det er vanskelig å kontrollere om disse bestemmelsene overholdes, fordi dataene nå registreres på flere daglige diagramskiver, som utgjør samlingen av diagramskiver som skal dekke inneværende uke og siste dag i foregående uke, og som skal oppbevares i førerhuset.

6) For å få brakt de vanligste formene for misbruk av det nåværende systemet til opphør, er det nødvendig å innføre nytt avansert utstyr, nærmere bestemt en fartsskriver utstyrt med en enhet for elektronisk lagring av relevante opplysninger og et personlig sjåførkort, for å sikre at de registrerte dataene er tilgjengelige, tydelige, lesbare i utskriftsform og pålitelige, og at de utgjør en ubestridelig registrering, dels av førerens aktiviteter de siste forutgående dagene, dels av bruken av kjøretøyet over et tidsrom på flere måneder.

7) Den samlede sikkerheten i systemet og dets bestanddeler er avgjørende for hvor effektivt en fartsskriver fungerer.

8) Det må fastsettes bestemmelser om vilkårene for utstedelse og bruk av minnekortene omhandlet i vedlegg I B.

9) Dataene om førernes aktiviteter bør kunne kontrolleres av førerne selv, foretakene der de er ansatt og vedkommende myndigheter i medlemsstatene. Føreren og foretaket bør imidlertid ikke ha tilgang til andre data enn dem som er relevante for utøvelsen av deres respektive aktiviteter.

10) Fartsskriveren omhandlet i dette direktiv må installeres på kjøretøyer som tas i bruk for første gang etter at de tekniske spesifikasjonene, hvorav enkelte er definert av Kommisjonen etter komitéframgangsmåten fastsatt i artikkel 18 i forordning (EØF) nr. 3821/85, er kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende. Det må fastsettes en overgangsperiode for å sikre at de nye fartsskriverne produseres i samsvar med disse tekniske spesifikasjonene og gis EF-typegodkjenning.

11) Det er ønskelig at fartsskriverne som er i samsvar med vedlegg I B, også gir mulighet til å utvide funksjonene for drift av vognparken.

12) I samsvar med nærhetsprinsippet er det nødvendig med fellesskapstiltak for å endre forordning (EØF) nr. 3821/85 slik at fartsskrivere som er i samsvar med vedlegg I B er kompatible med minnekortene, og at de data som produseres av fartsskrivere i samsvar med vedlegg I og I B er enhetlige

13) Det tekniske framskrittet fordrer en rask tilpassing av de tekniske kravene definert i vedleggene til denne forordning. For å lette gjennomføringen av de tiltak som er nødvendige for dette formål, bør det fastsettes at Kommisjonen skal godkjenne de tekniske tilpasningene av disse vedleggene, etter komitéframgangsmåten fastsatt i rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

14) Innføringen av en ny fartsskriver medfører endring av visse bestemmelser i direktiv 88/599/EØF om gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning (EØF) nr. 3821/85 -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.1994
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.1998
Anvendelsesdato i EU
10.10.1998

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 50, 9.11.2000, p. 117-139
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998R2135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro